Jdi na obsah Jdi na menu

Konzervatoř proti konzervám?

8. 6. 2012

Žijte proto jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda; zkoumejte, co se líbí Pánu. Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem.

apoštol Pavel, List Efezským 5,9-11

 

Z odvolání ředitele Konzervatoře Evangelické akademie (KEA) MgA. Františka Fialy se stala kauza se vším všudy. Evangelická církev jako zřizovatel školy, zastupovaná synodem a synodní radou je ale skoupá na slovo. Z útrob školy pak vycházejí reakce, z nichž je patrné, že studenti a zaměstnanci školy Fialovo odvolání neshledávají správným.

Jak si ještě řekneme - jen na první pohled to vypadá tak, že na počátku všeho bylo odvolání ředitele konzervatoře, k němuž došlo k 19. 4. 2012. Na první pohled událost, jakých je v dnešní době spousta. Protože ale lidé nejsou věci, tak působí podivně snadnost odvolání někoho, kdo na daném místě působil téměř desetiletí a o kom se tvrdí, že zachránil před několika lety své působiště před zhroucením. A lze plně pochopit kolegy a zaměstnance, není-li jim to vhod, protože znají odvolaného z větší blízkosti než zřizovatel.

O odvolání ředitele se zmiňuje 20.6. uveřejněný Harmonogram kauzy:
"18. 4. odvolání ředitele školy MgA. Františka Fialy bez předchozího jednání, bez uvedení důvodu, s vysvětlením, že „odvolání platí od 30. 4. s dvouměsíční výpovědní lhůtou do 30. 6.“; po několika dnech pan František Fiala po poradě s právníkem zjistil, že neuvedení data platnosti na rozhodnutí o odvolání znamená platnost druhý den po předání, tedy 19. 4. V důsledku toho MgA.
František Fiala, aniž by to tušil, nebyl ředitelem konzervatoře již několik dní. Vzhledem k výše uvedenému nebylo zajištěno předání agendy ředitele a škola zůstala po 4 týdny bez statutárního zástupce. Pověření pro statutárního zástupce bylo posláno po několika urgencích 4 týdny po odvolání ředitele a v předvečer státních maturit (jejich realizace byla ohrožena). V rozhodnutí o odvolání jsou navíc právní chyby."

Školská rada konzervatoře na Fialovo odvolání reagovala zevrubným usnesením z 26.4., které rozhodnutí zřizovatele považuje za špatné, neodůvodněné, lituje, že zřizovatel (Českobratrská církev evangelická) obešel školskou radu, a podává řadu podnětů k jednání. Jedná se o nejpodrobnější vnitřní pohled na celou problematiku. V důsledku dalších událostí včetně jednání s ředitelkou Evangelické akademie Martinou Sklenářovou vydala školská rada další, tentokrát stručnější usnesení z 2.5., v němž se hlásí ke snaze o změnu zřizovatele, navrhuje zrušit Fialovo odvolání a vyhlášený konkurz na místo ředitele olomoucké konzervatoře a konečně "vyzývá k odtajnění stížností a stěžovatelů zřizovateli"!

O jednání pedagogů s paní M. Sklenářovou říká 20.6. uveřejněný Harmonogram kauzy:
„Synodní rada využila práva odvolání ředitele bez udání důvodů, skutečné důvody byly oznámeny jen MgA. P. Rajnohovi, MgA. R. Mimrovi a MgA. F. Fialovi a souvisí s dlouhodobým nepříznivým vztahem zřizovatele vůči řediteli. Synodní rada neměla příležitost účastnit se setkání a řešit vše s lidmi, kteří mají problémy. Důvody údajných problémů, nejsou ničím podloženy.“

Téhož dne, 2.5., synodní rada Českobratrské církve evangelické vyhlásila výběrové řízení na místo ředitele (toto vyhlášení tedy předběhlo usnesení olomoucké školské rady  jen o několik hodin). A o tři neděle později se na jejím serveru objevilo "stanovisko", informující mnoho nic netušících čtenářů, že změna ve zřizovateli evangelické konzervatoře se nezamýšlí, a litující vývoje na půdě konzervatoře po odvolání dosavadního ředitele. Je nebo není na místě si stýskat, proč konzervatoristům na jejich zřizovateli nezáleží? Odhadovat to si netroufám...

Ono stanovisko bylo tím prvním, co jsem z kauzy zachytil a třeštil jsem na ně dlouho oči nechápaje, odkud vichr vane... Příznačná podivnost...

Až později jsem zjistil, že 3. 5. poslala školská rada a vedení KEA synodní radě žádost o zahájení jednání o změně zřizovatele.

9.5. synodní rada na svém zasedání rozhodla o sestavení komise pro výběrové řízení (viz)

18.5. vydala konzervatoř Otevřený dopis členům synodní rady Českobratrské církve evangelické zřizovateli Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci. V něm zástupce ředitele olomoucké konzervatoře MgA. Robert Mimra popsal zmatečnou situaci, která v souvislosti s odvoláním F. Fialy  nastala (například nedostatečnou odůvodněnost onoho odvolání). V době psaní těchto poznámek je tento oteřený dopis nejpodrobnější zprávou o problému.

Harmonogram kauzy, uveřejněný 20.6., se v souvislosti s odvoláním ředitele Fialy zmiňuje o dvou událostech, které se podle olomouckého podání jeví jako značné prapodivnosti:
a) 15. 5. Je zasláno antidatované pověření statutárního zástupce k datu 19. 4. se zřejmým záměrem zahladit závažnou chybu.
b) 16. 5. Dává výpověď účetní firma zajišťující veškeré účetní služby včetně mzdové agendy (příčinou výpovědi jsou nepravdivé informace, které o účetní šíří ředitelka ÚEA Mgr. Martina Sklenářová).

22.5. na situaci reagoval spirituál konzervatoře J. Klimeš seminářem, v němž studentům vysvětlil svou razignaci a který také zaznamenal (1. část, 2. část, 3. část, závěr). I když Klimeš sám sebe považuje za duchovního programově nestranného, z jeho slov vyplývá obrázek velmi prapodivných církevních zákulisností. Uvádí tu některá jména odpovědných církevních činitelů (z okruhu synodní rady), zmiňuje se o době, kdy nastupoval na své místo spirituála a kolem konzervatoře šly po církvi podivné řeči. Takže na kauzu se schylovalo už dávno, i když rozhodující moment přišel zřejmě s novou ředitelkou Evangelické akademie. Co je ale všechno za tím vším? Nakolik šeptavé postranní spiknutí? Nakolik osobní zájmy a ambice nebo alespoň osobní pocity? Nakolik bezradnost anebo iluze církevních činitelů, kteří by chtěli po konzervatoři jakousi evangelickou profilaci, kterou sami ani nedokážou konkretizovat? Nevím. Zato silně pochybuji, zda synodní rada zajistí absolventům konzervatoře obživu odpovídající evangelické profilaci.

22.5. jednala synodní rada ČCE o výběrovém řízení na místo ředitele KEA, v zápisu se uvádí: "Synodní rada jmenuje výběrovou komisi na pozici ředitele KEA Olomouc ve složení: Hana Svobodová - předsedkyně komise, Pavel Kašpar, Lydie Pospíšilová, Pavlína Mazačová, Pavel Glogar, Pavel Strašák a Martina Sklenářová." Složení je celkem logické: několik osob profesně souvisejících s uměním, dva členové synodní rady, komisi předsedá ředitelka Vyšší odborné školy sociálně právní v Brně. Možná by však komisi prospěly "vyšší šarže" v hudebních oborech.

6.6., před očekávaným 2. zasedáním 33. synodu Českobratrské církve evangelické zaslal jmenovaný Robert Mimra emailovou prosbu synodálům, kterou dále uveřejnil jeden příspěvek v diskusi na Evangnetu.

Na stanoviska ze strany konzervatoře ale zřizovatel veřejně nereagoval. Problém zůstal otevřený, a tak se studenti rozhodli zastat se odvolaného ředitele. Na 8. a 9. června 2012 vyhlásili konání hudebního happeningu před Emauzským klášterem v Praze, vzhledem k tomu, že právě na tu dobu tam bylo svoláno 2. zasedání 33. synodu ČCE. Přesvědčeni, že k odvolání došlo neodůvodněně a s právními chybami. Vydali prohlášení, ohlášení zvěřejnil rovněž olomoucký zpravodajský portál. Akci také stručně dramatizujícím způsobem ohlásily Britské listy (téhož dne  6.6. Britské listy také otiskly zmíněný otevřený dopis), oproti nimž přeci jen lépe akci oznamoval 7.6. Deník veřejné správy., který si ale na druhé straně sehnal bývalého studenta konzervatoře, vypovídajícího vágně o "atmosféře nátlaku" ve škole, aniž by dal slovo také někomu ze zastánců odvolaného ředitele.

K tomu dodejme, že místo happeningu je nanejvýš symbolické: synod ČCE se koná v prostorách kláštera, který se ve slavném období českých dějin přihlásil k husitství. A zároveň v opozici proti zástupcům ČCE přišli konzervatoristé a jejich spřízněnci zazpívat husitský chorál. Vozovou hradbu nechystala ale ani jedna ani druhá strana...

Co si má se všemi těmito sděleními počít nezaujatý čtenář? A co teprve ten, který nanejvýš ví, že jakási evangelická konzervatoř existuje? Prohlášení synodní rady míří především do Olomouce jako oficiální stanovisko, které neřeší vlastní problém. Co všechno projednala na místě M. Sklenářová, není téměř známo. A tak náznaky působí spíš jako mlžení. Nakonec se toho, pokud jde o oficiální stanovisko, nejvíce dozvíme ze zpravodajství Christnetu (zásluhou J. Kirschnera).
 
Ještě že alespoň Česká televize připravila 8.6. z akce reportáž, z níž vyplývá, že hrozí hromadný odchod studentů a pedagogů, že Robert Mimra rezignoval na post zástupce ředitele, a že ČCE se alespoň zatím chová jako mrtvý brouk a jako by byla zcela nad věcí: my si rozhodujeme a o ničem se dohadovat nebudeme. Poukazuje na to i materiál synodu, věnovaný Evangelické akademii (v.d.): "Synodní rada užila zákonné možnosti zřizovatele neudávat důvod odvolání." Synodní rada se tak zachovala po vzoru biblických zákoníků, jimž záleží na liteře a duch i Duch je mimo její zájem.
 
Přesně v tomtéž duchu se vyjádřili i zástupci synodu, kteří o konzervatoři jednali tajnosnubně 9.6. na uzavřeném zasedání, kam si pozvali dvě studentky. Předseda synodu Jiří Gruber přitom vyhlásil obecné zásady zasedání, k nimž měla mj. patřit: "Ochota k vzájemnému naslouchání. To by mělo být v církvi samozřejmé, ale ne vždy se to podaří a je k tomu dobrá vůle" (viz zde). Tato dvojznačná výpověď nesvědčila pro naděje oněch dvou studentek na úspěch. A ani z oficiálních stránek synodu se nic zvláštního nedozvíme (viz zde). Zajímalo vůbec účastníky synodu, co studenty a učitele konzervatoře trápí? Proč své smýšlení tak tají?
 
O vystoupení studentek na synodu se zmiňuje 20.6. uveřejněný Harmonogram kauzy:
"Studentky přednesly 2 základní otázky, které se týkaly konzervatoře:
1. Odvolání ředitele 18. 4. – ze dne na den, bez udání důvodu, těsně před maturitami
2. Změna zřizovatele – studenti i pedagogové dlouhodobě vnímali ze strany církve signály
směřující ke změně zřizovatele, po odvolání ředitele 80% pedagogů a 75% studentů žádá
změnu zřizovatele, dalším 15% by změna zřizovatele nevadila, kraj má o KEA zájem, nabídl odstupné, technicky je změna zřizovatele realizovatelná, pokud se obě strany domluví, může proběhnout v horizontu několika málo měsíců."
 
Živá církev jako mrtvý brouk? Tomu ale už vážně nerozumím. Přál bych si naopak, aby se věci urovnaly a došly k oboustrannému smíru, protože zatím to vypadá, že synodní rada sama existenčně ohrožuje to, co má ve správě - a tím také ohrožuje nejen poslední zbytky renomé, které církev v Česku má, nýbrž i elementární lidskou slušnost. Je to sice především spor mezi synodní radou a konzervatoří, ale také je to poselství do české společnosti.
 

 Jiří Hoblík

Post scriptum


7. 6. bylo na serveru Evangnet založeno diskusní vlákno o kauze konzervatoř (i když o ní padlo slovo už dříve). Lze se v něm leccos dozvědět. Mimo jiné tam lze pravděpodobně poprvé zaznamenat označení okruhu kolem našich stránek jako "svobodných protestantů" (ale sami tak vysoko o sobě nesmýšlíme).

11.6. kdosi učinil postřeh, že stránky synodní rady podávají poslední informace o zasedání synodní rady z 3.4. Obsah dalších zasedání, počínaje 17.4., kdy o Evangelické konzervatoři bylo rozhodnuto, již zveřejněn nebyl. (Naposledy se o konzervatoři mluvilo 28.6.2011).

12.6. se na Evangnetu objevilo svědectví studenta konzervatoře, který vylíčil návštevu synodní rady v Olomouci, k níž došlo předchozího dne. Synodní rada přijela prý s urážkami, synodní senior s frázemi, nová ředitelka s arogancí, jíž si prý znepřátelila takřka celou konzervatoř.

Ani ke 13.6. se na oficiálních církevních stránkách nic neobjevilo, i když 11.6. měla synodní rada jednat o olomoucké konzervatoři přímo v Olomouci. Dlužno dodat, že nic nového (od odkazu na reportáž ČT) se k tomuto dni neobjevilo ani na stránkách konzervatoře. A tak vím jen to, co jsem mohl zjistit odjinud. Nejsem představitelem žádné zúčastněné strany ani nejsem pisálek, takže se ani necítím na to, abych se objednal na synodní radě k osobnímu dotazu.

13.6. jsem se dozvěděl, že (zřejmě do doby rozhodnutého výběrového řízení) v souvoslosti s církevní návštěvou Olomouce byla správou konzervatoře pověřena - muzikantsky zajisté nesmírně schopná :-) - právnička JUDr. Simeona Zikmundová, možná evangelička, movitá dáma, nedávno odvolaná kritizovaná funkcionářka Národního kontrolního úřadu (viz), funkcionářka Diakonie ČCE (viz), se zajímavou minulostí (viz zde, zde, zde, zde, zde), kandidující do krajských voleb za KDU-ČSL (viz).

15.6. církevní vedení stále mlčí, jako by se nic nedělo. Ve skutečnosti se šíří zvěsti, že se prý olomoučtí "rebelové" chtějí lacino zmocnit osmimilionového majetku. Ale ty zvěsti nedávají moc smysl. Kdyby mělo dojít ke změně zřizovatele, muselo by dojít i k majetkovému vyrovnání. A že by někoho popadla touha po penězích v reakci na odvolání ředitele? Je to jen drb klasického střihu ("těm, proti komu stojíme, jde o peníze"), přesvědčivý ovšem někdy i pro lecjakého umírněnce a střízlivce.

To mám ze dvou zdrojů, z nichž jeden mne informoval o tom, že Olomoucký kraj nabídl synodní radě půl milionu, aby ji pobídl ke změně zřizovatele, a začal se zajímat o osud svých mnohamilionových investic do KEA.
Na škole pak údajně dochází k jakési polarizaci, ne však dramatické - na ty co, jsou vyloženě loajální (drtivá menšina), na ty, jimž jde o živobytí, takže se do protestování nehrnou, a na "rebely", kteří přitom po nějakém rebelování ani netoužili. Válka na půdě KEA ale proto ještě nehrozí. Ve hře je buď nový zřizovatel anebo zřízení nové školy, které by znamenalo odchod většiny pedagogů a žáků - a KEA by zahynula na úbytě. Což by samozřejmě byla velká škoda.

19.6. se na oficiálních círekvních stránkách objevilo ohlášení sjezdu mládeže, k němuž má dojít 27.-30.9. (Ke sjezdu blíže zde). Zajímavé na tom, je, že tam mají zahrát studenti olomoucké konzervatoře. Kdoví, co se do té doby ještě stane a zda na tuto kauzu ještě přijde řeč...

Téhož dne jsem na oficiálních círekvních stránkách našel zápisy ze zasedání synodní rady z 9.5. a 22.5., kde se jednalo o výběrovém řízení, a tak jsem zmínky o nich zanesl do předchozí  souvislosi.

Už se mi zdálo, že konzervatoristé ve své snaze polevili, aby si alespoň na chvíli oddechli, ale 20.6. od 9.00 do 16.00, tedy jen docela nakrátko, otevřeli před konzervatoří petiční stan. Zároveň na stránkách KEA byl uveřejněn harmonogram kauzy, rovněž pro nás zajímavý zdroj informací. David Geisler se v diskusi Evangnetu zmínil střídmě, ale ne nepřátelsky, k petičnímu stanu, který osobně navštívil, a velmi lehce se zmínil o nekomunikaci ze strany církevního vedení.

A ti studenti si pořád nedají pokoj... :-) Na pátek 22.6. a na pondělí 25.6. vyhlásili "protestní houpačku", aby svůj protest představili olomoucké veřejnosti.

Ke dni 22. června jsem zachytil několik momentů

a) v evangelickém prostředí se šíří zvěst, že na půdě KEA se chystá velký tunel, ale zdroje ani adresáty tohoto drbu nejsem s to identifikovat;

b) jméno nového ředitele KEA jsem sice kdesi zaslechl, ale později zase zapomněl;

c) objevil jsem inspekční zprávu České školní inspekce z roku 2011, která  se o škole vyjadřuje dosti pozitivně a nedostatky, které vytýká, považuje jen za "dílčí"; o důvod více ke kroucení hlavou nad odvoláním ředitele Fialy. Z dokumentů je zajímavá také výroční zpráva z téhož roku, která vypovídá o rozvoji školy a o konkrétní spolupráci s ČCE (vzhledem k tomu se lze divit, co komu z církevní strany na  konzervatoři vadilo) a nepřímo žádá zřizovatele, o finanční pomoc vzhledem k rostoucím nákladům (škola vykázala deficit 10 000 Kč). Že by v tom spočíval nějaký osten?

V Olomouckém deníku vyšly o dění na olomoucké konzervatoři dva články. 24.6. zpráva o "petiční houpačce", v níž byla vystavena petice pro ministra školství. O den později vyšla další zpráva, tentokrát o úmyslu 85 procent studentů a většiny pedagogů odejít z KEA a založit novou konzervatoř. Redaktorka o těchto věcech především komunikovala se studentkou Terezou Červinkovou,  kterou lze zřejmě považovat za jednu z představitelů/ek protestujících. Červinková tu říká: "V petici určené veřejnosti prosíme o podporu. Snažíme se založit novou školu, protože už nevidíme jiné východisko. Pod stávajícím zřizovatelem už nechceme zůstat. Další dvě petice pro založení nové školy kolují mezi studenty a pedagogy konzervatoře." Olomoučtí studenti si stěžují mj. na absenci diskuse se zřizovatelem, zřizovatel proti tomu namítá, že dvě studentky byly přizvána na jednání synodu ČCE, což tedy studentům zjevně nestačí. Mluvčí Synodní rady ČCE Tomáš Najbrt sdělil deníku: "Synodní rada, na základě jednomyslného doporučení výběrové komise, jmenovala pana Pavla Zatloukala." Zajímavé je, že do této chvíle (půlnoc z 26. na 27.6) oficiální stránky Českobratrské církve evangelické, ani stránky olomoucké konzervatoře výsledek výběrového řízení nezveřejnily. Zato se přidala Česká televize, která o výše řečeném připravila další reportáž. A 29.6. jsem se dozvěděl o reporáži regionální televizní společnosti R1, přinášející obrázky z petiční akce v ulicích města Olomouce, i když nesdělující nic nového.

7.7. vydal Olomoucký deník další článek o konzervatoři a o neutuchajícím odhodlání studentů a pedagogů založit novou konzervatoř. Počet interních sympatizantů odštěpení se zvýšil alespoň z hlediska mediálních zpráv z 80  na 85 procent. Synodní rada ČCE asi loví bobříka mlčení - a jde jí to lépe než Římu v kauze odvolání slovenského arcibiskupa Róberta Bezáka, o Vatileaks nemluvě.

Synodní rada se 12.7. konečně vyjádřila - ne sice prohlášením jako v květnu, ale článkem na svých stránkách "Dění v Konzervatoři EA v Olomouci" (bez uvední autora či autority). Samozřejmě škoda té opožděnosti. Uvádí se tu, co zaznělo již z několika stran - že podnětem k odvolání ředitele byla změna školského zákona, jíž má odpovídat změna pracovního poměru, který je nyní na dobu určitou. Zůstává však nejasné, proč nastal rozruch kvůli formální změně. Kromě toho musíme uznat, že příslušná změna může člověka, jehož se dotýká, mrzet (takové smlouvy působí rozmanité praktické životní problémy, to jako by bylo obecně jedno). Ale zůstává divné, že bývalý ředitel nechtěl vstoupit do výběrového řízení. Připusťme v zájmu střízlivosti, že z oficiálních zdrojů nemůžeme odpověď na tyto a podobné otázky čekat. Přesto mi z církevních projevů vědomí vlastní bezchybnosti není moc příjemno.

Výhled? Jaké jsou možnosti?

1) Synodní rada ČCE zřejmě počítá s tím, že se studenti vybouří - a bude klid.

2) Studenti doufají, že ustavičným protestováním si získají podporu v záměru zřídit v Olomouci novou konzervatoř, která do sebe pojme většinu pedagogů a studentů KEA, která v důsledku toho zanikne.

3) Objevila se také nabídka kraje převzít od SR ČCE zřizovatelství. Protože ale SR ČCE nabídku odmítla, jeví se tato možnost nejméně pravděpodobná.

4) Studenti se odhodlají počátkem příštího školního roku ke stávce, která bude dostatečně silná a dlouhá, takže přimějí zřizovatale k novému a otevřenějšímu jednání. (Což je ovšem jen má soukromá úvaha, zda se objevila i v Olomouci, netuším, ani netuším, zda bude ke stávce věcný důvod.)
 

Dodatečně zjištěné zvláštnosti a otázky

1) Konkurzní výběrová komise měla být složena podle vyhlášky č. 54/2005 Sb. (2 členové za zřizovatele, 1 určený krajským úřadem, 1 odborník v oblasti školství, 1 zástupce ČŠI, 1 zástupce pedagogů, 1 člen školské rady).  K tomu nedošlo.

2) Jednání synodu o KEA nejprve probíhalo hodinu za zavřenými dveřmi. Poté byly do sálu pozvány 2 studentky, zástupci pedagogů byli odmítnuti. V současné době studentky požadují přístup k nahrávce ze synodu po předsednictvu synodu. ČCE však přístup k nahrávce odmítá. Vzhledem k tomu, že studentkám nebylo sděleno, že se nahrává, je zde určitá (malá) šance, že si přístup k nahrávce vymohou.

3) Podle zdroje z KEA můžeme vědět o něco málo více k otázce, proč se bývalý ředitel František Fiala nepřihlásil do konkurzu, který vypsala SR ČCE:  Jednak způsob odvolání jasně sdělil řediteli, že se s ním nadále nepočítá. Pak tu byly neoficiální důvody, které ovšem zazněly při oficiálních jednáních. Synodní senior Joel Ruml řekl: „Krok odvolání ředitele chce odstartovat novou éru; od kandidátů na ředitele bude očekáváno formulování toho, v jakých zásadách by školu vedli, tím vznikne takové spolužití, kdy bude jasno, jaký bude program.“ (Při jednání se zástupci KEA 9. 5. 2012). Dále během jednání s pedagogy KEA 2. 5. 2012 ředitelka ÚEA Martina Sklenářová údajně zmínila jakési osobní důvody. A na jednání se školskou radou KEA dne 29. 5. 2012 se jí nelíbil způsob komunikace F. Fialy se členy synodní rady, protože chyběl oční kontakt (to je tak podivné, že se mi to zdá věrohodné).

Právní stránka věci (ze zdrojů KEA)

1) ČCE jako nestátní zřizovatel nemůže využít  § 166 (jmenování a odvolání ředitele) školského zákona týkající se změny pracovních smluv u státních škol.

Podle názoru právníka toto ustanovení upravuje některé právní aspekty spojené s postavením ředitele školy nebo školského zařízení a dále podmínky a způsob jmenování do funkce ředitele školy nebo školského zařízení, resp. v případě ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí také podmínky a způsob odvolání z této funkce.

Konkrétně se tedy ustanovení § 166 odst. 2 až 6 školského zákona vztahuje pouze na ředitele škol a školských zařízení zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, a to bez ohledu na právní či organizační formu, v níž je činnost školy nebo školského zařízení vykonávána.

Lze mít zato, že ustanovení § 166 odst. 1 nelze použít jako důvod pro změnu pracovní smlouvy. Změna pracovní smlouvy je upravena v ustanovení § 40 zákoníku práce. Uvedené ustanovení školského zákona také neupravuje odvolání ředitele, to umožňuje odst. 4 a 5. Také by měl být v odvolání uveden důvod odvolání, a to z toho hlediska, aby odvolání a jeho důvod byly přezkoumatelné soudem v případě sporu.

2) Synodní rada ČCE využila sporného  § 131 odst. 3, který umožňuje odvolat ředitele nestátních škol ze dne na den, bez udání důvodu.


Podle názoru právníka v případě ředitele školské právnické osoby zřizované „neveřejným“ zřizovatelem se kompetence k jeho jmenování a odvolání svěřuje především zřizovateli na návrh rady. To znamená, že samotný právní úkon spočívající ve jmenování či odvolání ředitele přijímá zřizovatel, ovšem pouze na návrh rady. Je třeba dodat, že rada ŠPO návrh na odvolání nepodala.

3) Tento paragraf stojí mimochodem proti duchu zákona – v návrhu novely je toto odůvodnění:

Úprava šestiletého „funkčního období“ je kompromisem mezi odvolatelností ředitele bez omezení (tento stav by ředitelům a především školám neskýtal potřebnou stabilitu) a praktickou neodvolatelností ředitelů. Zákon nadále poskytuje ředitelům nadstandardní právní ochranu. Zákon je nutno vykládat tak, aby se minimalizovaly zásahy do existujících soukromoprávních vztahů.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Anna Glacová - Pro doplnění

13. 6. 2012 23:55

JUDr. Simeona Zikmundová (pokud tedy jde o tu stejnou osobu) také v r. 2011 předsedala v Dozorčí radě Diakonie ČCE - viz
http://www.diakonie.cz/kontakty/drd/
kde působí mimo dalších i s. Lia Valková, členka SR a b. f. předseda synodu Jiří Gruber, takže se s vedením církve bude asi celkem znát už z dřívějších dob.

Jiří Hoblík - Re: Pro doplnění

14. 6. 2012 0:03

Děkuji za doplnění. Sice to jméno jsem dnes poznal vůbec poprvé, ale je to bezpochyby tatáž osoba. Stačí trocha googlování, a člověk zjistí, že ta dáma prodělala řadu funkcí. A také některé další okolnosti, které nechci přímo rozebírat.

David daggie Geisler - Reportáž ČT o KEA

10. 6. 2012 19:59

http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-ostrava/zpravy/180586-olomoucti-studenti-v-praze-protestovali-proti-odvolani-jejich-reditele/

Anna Glacová - K situaci Konzervatoře vzhledem k církevnímu vedení

9. 6. 2012 20:22

Pokud je věc v tom, že škola v něčem pochybila, má být jasně a veřejně stanoveno v obecné rovině, co za změny chce církev jakožto zřizovatel uskutečnit. A to předem, než tyto změny začne dělat. Tak, aby to bylo pro školu jasné a mohla se s tím vypořádat. Sama jsem studovala na jiné konzervatoři a také se tam mezi umělci řešily různé změny, když nastaly komplikace v rámci určitých pedagogických přístupů, v profilaci školy - a přece to nevypadalo takto zle, ačkoliv šlo o školu necírkevní. Pokud jsou změny pro lidi ve škole nečitelné, případně až tajné, tak se nemůžeme divit, že to budí negativní reakci. Umělci jsou většinou velmi citliví (možná i mírně vznětliví :-) ) - rozhodně ale předpokládají čestné a otevřené jednání.

Pokud je věc v tom, že církev chce jinou profilaci školy, jakožto zřizovatel na to má právo, ovšem je potřeba na tom pracovat mírným postupem, na základě dohody se všemi zúčastněnými, včetně těch, kdo školu vytváří, kdo v ní žijí - a ne akcí kulového blesku v mlčení a tím tedy bez ohledu na lidi přeházet vše dle vlastního ideálu.
Samozřejmě - škola může být těmito rychlo změnami dříve dle gusta synodu a synodní rady. Ovšem již v současnosti kroky církve vydávají své ovoce, které se projevuje nespokojeností ze strany školy.
Očekávám, že synodní rada i synod se zmůže nejen na prohlášení, že škola je naše, že si s ní snad může SR dělat, co chce. Očekávám, že SR i synod situaci vyřeší otevřeně, čestně, s konkrétním a známým postupem - a jakožto křesťané - v maximální míře laskavosti, která je pro takovou situaci velmi důležitá.
Stále platí - co je šeptem, to je čertem - tedy méně šeptů a bude méně čertů, i když to třeba bude o něco složitější.

David daggie Geisler - Hlas z Olomouce

9. 6. 2012 12:40

Sice chodím téměř denně kolem budovy KEA na Wurmově ulici, ale o problémech lidí uvnitř vím houby. Takže asi námět k modlitbám za ně...