Jdi na obsah Jdi na menu

Chrudimský seniorát

RSS kanály poskytují sbory:

  • Pardubice
  • Česká Třebová
 

Příspěvky

Kázání 19. 1. 2020

22. 1. 2020

Bohoslužby 2. neděle po Zjevení Páně Kázání: Neh 8,1-12 a Zj 3,14 – Amen 19. 1. 2020 Pardubice P: 117 Chvalte Pána, národové Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Pozdrav : Vítám vás všechny při dnešních bohoslužbách. Dnes je 2. neděle po Zjevení Páně. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého, ať je s vámi se všemi. Introitus : Hlahol Bohu, celá země! Pějte žalmy k slávě jeho jména, jeho chválu šiřte chvalozpěvem…Pojďte, pohleďte na Boží skutky, tím, co koná mezi lidskými syny, vzbuzuje bázeň. (Ž 66,1.5) P: 607 Bůh je náš Pán a Král Modlitba Milostivý Otče náš nebeský, oslavujeme tě za tvého syna Ježíše Krista, který nám přinesl nový věk radosti a naděje. Smíme přicházet do shromáždění tvého lidu a prožívat zde radost a slyšet ujištění o naději pro naše dny. Bože, ty víš, že se nám v našich všedních dnech radost ztrácí a naděje vadne. Propadáme starostem. Možná nás naše starosti provází až sem na toto místo. Všechno, na co jsme spoléhali, zklamalo. Tady ale také smíme ty starosti a zklamání odložit. Věříme, že jen ty nás můžeš naplnit radostí. Prosíme, přiznej se svým Duchem k zvěstování tvého slova. Ať promění naši situaci poznamenanou selháním a pády. Ať nás zbaví strachu a prozáří všechny temné stíny, které na nás dopadají. Dej, ať nám radost tvého slova otevře nové výhledy naděje a nové příležitosti k lásce a službě. Tobě buď sláva navěky. Amen Čtení : Neh 8,1-12 Odchod dětí do NŠ: V písni jsme zpívali, že Bůh je náš Pána Král. Co to znamená, že Bůh je náš Král. Jaké je to jeho království? Jaká je jeho moc a sláva? A víte, že jeho království bude trvat navěky? Děti probírají v NŠ Modlitbu Páně a dnes si budou povídat o její poslední větě: Neboť tvé je království i moc i sláva navěky… P: 613 Oči všech se upírají Kázání: Amen – Neh 8,1-12 a Zj 3,14 Milí přátelé v Kristu, budeme dnes pokračovat v seriálu kázání o bohoslužbách. Probíráme toto téma na biblických a ve staršovstvu. Ráda bych se dnes zaměřila na jeden docela malý a řeklo by se nepatrný prvek v bohoslužbách. Jedná se ale o prvek velmi zásadní. Jde o slovo Amen .           Tohle slovo zaznívá při bohoslužbách hned několikrát. Po vstupní trojiční formuli (Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého.), po pozdravu, po modlitbách, někdy po čtení z Bible, po modlitbě Páně a po závěrečném požehnání. Když jsme svědky křtu nebo slavíme večeři Páně, tak se říká Amen po slovech ustanovení, po vyznání víry. Spočítala jsem, že při bohoslužbách s VP může Amen zaznít třeba i 10x a víckrát. Co to slovo znamená? V  Biblickém slovníku se dočteme: „Amen pochází z hebrejštiny a často se ho používalo při synagogálních bohoslužbách. Odtud přešlo i do NZ a stalo se součástí liturgie křesťanských bohoslužeb ve všech církvích.“  Vezmeme to od začátku. V hebrejštině je Amen odvozeno od slova být spolehlivý, pevný, pravdivý, věrný, jistý. Do řečtiny bylo pak toto slovo přeloženo jako „staň se“. Ale to už je docela velký posun od původního pojetí, a vyjadřuje už jen jakési naše přání. Ale pro starý zákon mělo význam mnohem širší a hlubší. Sloužilo k potvrzení a podepření toho, co bylo právě řečeno nebo slyšeno. Podívejme se na několik příkladů, jak bylo ve Starém zákoně Amen používáno. Například když král David předával svou vládu Šalamounovi , vydal nařízení a pokyny, jak má předání vlády probíhat. A když David domluvil, odpověděl mu na jeho slova kněz Benajáš : „Amen! Tak rozhodl Hospodin, Bůh krále mého pána.“ (1Kr1,36) Na tomto místě má Amen úlohu stvrzení, přísahy ale taky slibu, že se tomuto rozhodnutí všichni podřídí. V jiné situaci říkali Amen Izraelci, když jim Mojžíš diktoval ve své závěrečné řeči přikázání, přesněji požehnání a zlořečení (Dt 27,15). Vždy když zaznělo jednotlivé zlořečení, lid na to společně odpověděl Amen. Bylo to celkem 12x. Tady už má Amen trochu právnický charakter, kdy se lid se zavazuje, že jednotlivá přikázání bude plnit a že taky přijímá důsledky toho, když přikázání plnit nebude. Jako by to Amen byl podpis smlouvy s Hospodinem. A ještě jeden příběh pro ilustraci. Četli jsme jej jako první čtení (Neh 8,1-12). Příběh nás zavádí do doby, kdy jsou Izraelci už po několik generací v babylonském zajetí. Babylonii v té době ale dobyli Peršané. Izraelci v zajetí už zdomácněli, měli zde i svá zaměstnání, ale srdcem a myslí byli stále spjati s Jeruzalémem. Po nějakém čase se část Izraelců mohla vrátit zpátky do Jeruzaléma a pustili se do oprav chrámu. Ta obnova byla fyzicky i psychicky velmi náročná a vyčerpávající. Izraelce začali ohrožovat noví vnější nepřátelé, rozpínaví sousedé. Tím bylo v ohrožení i jejich nadšení do výstavby, bezpečí, ale taky důvěra v Pána Boha, naděje. Do téhle tíživé situace zasáhne Nehemjáš . Ten na dvoře perského krále pracoval jako jeho dvorní číšník. Král v něj měl důvěru. Nehemjáš proto krále požádal, aby mohl odjet do Jeruzaléma a zorganizovat tam stavbu hradeb okolo města. To se povedlo. Hradby byly dostavěny. A po skončení staveb se konal zvláštní obřad. Všichni se shromáždili u Vodní brány, pozvali kněze Ezdráše a ten začal číst z Mojžíšova zákona. Jednotlivé části pak on a další znalci Zákona lidem vykládali, aby všichni mohli rozumět. Dozvídáme se, že jednou z reakcí na slyšené slovo byl pláč. Lidi začali plakat. Uvědomili si, jak celé dílo stavby bylo v rukách Božích. A vůbec, jak Bůh vede svůj lid časem, těžkými obdobími a krizemi a jak Bůh je svému lidu věrný. Přestože lid je Bohu často nevěrný. Jako by jim došel tenhle paradox: kolikrát oni Bohu nevěřili, kolikrát pochybovali a byli malověrní a chtěli to s Pánem Bohem vzdát. A on přesto zůstával věrný a se svým lidem to nevzdal. Ale pláč nebyla jejich jediná reakce. Lidi padli na kolena a řekli Amen, amen. Nic jiného. Amen. Ano, tak to je, Bůh je věrný . Nebo: Bože, věříme ti, že jsi věrný . Jedině díky Tobě jsme postavili hradby a byli už mnohokrát zachráněni. Lidé tak současně vyjádřili svou vůli přimknout se znovu k Bohu. Amen, i my chceme být věrní Tobě, Bože věrný.  Tahle chvíle byla jako znovu-uzavření smlouvy. Kněz Ezdráš a všichni znalci zákona ale jejich pláč zastavili: Neplačte, otřete si slzy. Bůh vidí vaši lítost nad zlem, ale teď chce, abyste společně oslavovali jeho věrnost. A pokračovali: Uvařte dobrá jídla, upečte sladkosti, dejte tomu, kdo nic nemá, dávejte si dárky. A tak se Izraelci pustili do oslav. Do oslav Boží věrnosti.  A i to se promítá ve slově Amen. Že nemusíme zůstat u lítosti nad svou nedokonalou vírou, nemusíme zůstat u vyznání svých vin, ale smíme se oddat moci Božího odpuštění, které je větší než všechna naše selhání. Každé naše Amen je takové malé nové uzavření smlouvy s Bohem. Ať už zazní po četbě z Písma, po modlitbě nebo po požehnání. Je radostným zvoláním a oslavou Boží věrnosti. Takhle používal Amen i Ježíš . Tak jako po žalmech zaznívá Amen, je i jeho modlitba, Modlitba Páně, zakončena tímto slovem. Ježíš také některé své výroky uvozuje slovem Amen. „Amen, pravím vám, že…“ Z listů apoštola Pavla je zjevné, že Amen zaznívalo při bohoslužbách v prvotní církvi. A tak je tomu dodnes. S Ježíšovým příběhem však slovo Amen nabývá nového obsahu. V knize Zjevení píše Jan o vzkříšeném Kristu do sboru do Laodikeje: „Toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího.“
 
Celý příspěvek

Ohlášky 19. 1. 2020

22. 1. 2020

19. 1. 2020                                                         Sborová oznámení Čtení:  Neh 8,1-12 Sbírka:    Text:  Zj 3,14-22 Účast:    Písně:  117, 607, 613, 152, 582, 487 VP:    Kazatel: Hana Ducho     Mimořádná sbírka minulou neděli určena na pomoc uprchlíkům v Řecku vynesla 4 243 Kč. Děkujeme Sbírka příští neděli je celocírkevní a je určena na křesťanskou službu. Bližší informace jsou na nástěnce. Dnešní sbírka je na potřeby tohoto sboru. Ve středu 15. ledna ve věku nedožitých 93 let zemřela sestra Milada Jarolímová. Poslední rozloučení se bude konat v pátek 24. 1. v 11 hodin zde v kostele. Pán Bůh ať potěší zarmoucené. Včera také zemřel po krátké nemoci Petr Pokorný, profesor Nového Zákona na Evangelické teologické fakultě. Bylo mu 86 let. Rozloučení se bude konat v sobotu 25. 1. od 14 hodin v kostele na Vinohradech v Praze. Myslíme na zarmoucenou rodinu. Po bohoslužbách se v kostele koná zkouška zpěvu a také dnes po bohoslužbách se na faře sejdou třicátníci. V týdnu se konají tato shromáždění: ve čtvrtek 23. 1. od 15:30 bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině, od 16 hodin konfirmační příprava. v pátek 24. 1. od 15 hodin biblická hodina pro děti. Zveme vás na ekumenická shromáždění, která se konají během ledna. Další setkání se koná v pondělí 20. 1. od 18 hodin v římskokatolickém kostele Jana Křtitele, kde výkladem slova Božího poslouží Hana Ducho. Poslední setkání se koná ve čtvrtek 23. 1. od 18 hodin v našem kostele, kde poslouží Jan Macek z Církve bratrské. Po ekumenických bohoslužbách bude malé občerstvení, prosím, kdo byste jej mohli připravit, hlaste se u Jany Plchové. Děkujeme. Z důvodu ekumenické bohoslužby se nebude konat biblická hodina. V neděli 2. 2. bude při bohoslužbách předána Medaile vděčnosti manželům Capouškovým a sestře Janě Kovaříkové. Pak se na faře bude konat společný oběd – Pavel Capoušek uvaří boršč. Kdo budete mít zájem, pište se, prosím, na papír vzadu na skle. Ve čtvrtek 27. ledna se koná Den otevřených dveří na Evangelické teologické fakultě. Plakát visí na nástěnce. Synodní rada vydala letáky k samofinancování – 5 % a hlavu vzhůru. Můžete si je vzít vzadu v kostele. Zájemci o vystavení potvrzení darů církvi za rok 2019 se, prosím, piště na papír vzadu na skle. Ve středu se konala schůze staršovstva. Věnovali jsme se bohoslužebným formulářům vydaným Synodní radou a při té příležitosti jsme diskutovali o rozmanitosti členů sboru a jejich potřebách. Schválili jsme rozpočet na rok 2020, který předložíme sborovému shromáždění. Děkujeme Miriam Kalhousové a Kateřině Srbové za jejich kvalitní a pečlivou práci ve Finanční komisi. Věnovali jsme se tématu budovy v Hronovické ulici, na základě jednání o aktuálních variantách stavby jsme se rozhodli uspořádat mimořádnou schůzi staršovstva. Na schůzi staršovstva jsme hodnotili průběh vánočních bohoslužeb a setkání. Jsme rádi, že se vánočních bohoslužeb účastní dlouhodobě hodně lidí. Na Štědrý den byla například účast 175 lidí. Děkujeme všem, kteří se podíleli na radostném průběhu vánočních svátků i na dobročinných sbírkách a akcích. Po bohoslužbách jsme všichni zváni k posezení u kávy nebo čaje na faře.
 
Celý příspěvek

Ohlášky 12. 1. 2020

15. 1. 2020

Čtení:  Mt 3, 13 – 17 Sbírka:    Text:  Iz 42, 1 – 4 Účast:    Písně:  117, 2, 637, 355, 672, 68 VP:    Kazatel: Ladislav Beneš     Děkujeme Ladislavu Benešovi za službu při dnešních bohoslužbách. Od 11 hodin se konají bohoslužby v Horním Jelení. Dnešní sbírka je určena na pomoc uprchlíkům v Řecku, je to sbírka mimořádná vyhlášena Synodní radou. Bližší informace visí na nástěnce. V týdnu se konají tato shromáždění: v úterý 14.1. ve 14 hodin setkání starší generace; ve středu 15.1. v 18 hodin staršovstvo; ve čtvrtek 16.1. od 15 hodin bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka, od 16 hodin konfirmační příprava, od 18 hodin biblická hodina pro dospělé se s.f. Hanou Ducho; v pátek 17.1. od 15 hodin biblická hodina pro děti; v neděli 19.1. od 11 hodin třicátníci. Zveme vás na ekumenická shromáždění, která se konají během ledna. Další setkání se koná v pondělí 13.1. od 18 hodin v Křesťanském společenství na Slovanech. Rozpis všech shromáždění je na nástěnce a na letácích, které si můžete vzít. V předu v kostele si můžete zakoupit Evangelický kalendář a Na každý den na rok 2020. Po bohoslužbách jsme všichni zváni k posezení u kávy nebo čaje na faře.
 
Celý příspěvek

Kalendář leden 2020

15. 1. 2020

Kalendář leden 2020 Datum Den Co Kde Čas 1.1. ST Bohoslužby – Hana Ducho kostel 9:00 2.1. ČT Boholsužby v Dmově pro seniory U Kostelíčka 15:00 5.1. NE Bohoslužby pro děti a dospělé – Martin Kocanda kostel 9:00 8.1. ST Angličtina fara 14:00 9.1. ČT Bohoslužby v Domově pro seniory Dubina 15:30     Biblická hodina pro dospělé fara 18:00 10.1. PÁ Biblická hodina pro děti fara 15:00 12.1. NE Bohoslužby – Ladislav Beneš kostel 9:00     Bohoslužby – Ladislav Beneš Horní Jelení 11:00 14.1. ÚT Setkání starší generace fara 14:00     Biblická hodina pro dospělé Horní Jelení 18:00 15.1. ST Angličtina fara 14:00     Schůze staršovstva fara 18:00 16.1. ČT Bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka 15:00     Konfirmační příprava fara 16:00     Biblická hodina pro dospělé fara 18:00 17.1. PÁ Biblická hodina pro děti fara 15:00 19.1. NE Bohoslužby – Hana Ducho kostel 9:00     Třicátníci fara 11:00 22.1. ST Angličtina fara 14:00 23.1. ČT Bohoslužby v Domově pro seniory Dubina 15:30     Konfirmační příprava fara 16:00     Biblická hodina pro dospělé fara 18:00 24.1. PÁ Biblická hodina pro děti fara 15:00 26.1. NE Bohoslužby – Hana Ducho kostel 9:00     Bohoslužby – Hana Ducho Horní Jelení 11:00 28.1. ÚT Odpolední biblická hodina fara 14:00 29.1. ST Angličtina fara 14:00 30.1. ČT Bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka 15:00     Biblická hodina pro dospělé fara 18:00
 
Celý příspěvek

Ohlášky 5. 1. 2020

7. 1. 2020

Čtení:  Ž 138, 1-5 Sbírka:    Text:  L 2, 41 – 52 Účast:    Písně:  442, 81, 219, 647, Sv 189, 419 VP:    Kazatel: Martin Kocanda     Děkujeme Martinu Kocandovi za dnešní službu při bohoslužbách. Dnešní sbírka je určená na stavební fond našeho sboru. Sestra farářka má do 8. ledna dovolenou, v případě pohřbu ji zastoupí b. f. František Plecháček. Ve čtvrtek 9. ledna v 15:30 budou bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině a od 18 hodin biblická hodina na faře, kterou povede b. f. Jiří Doležal. V pátek 10. ledna se koná biblická hodina pro děti. Zveme vás na ekumenická shromáždění, která se konají během ledna. Zítra 6. ledna od 18 hodin se koná první shromáždění v Církvi bratrské v Arše, kde bude mít přednášku Marek Orko Vácha na téma „Radost z Boha“. Další shromáždění se koná v pátek 10. ledna v Církvi adventistů sedmého dne v modlitebně na Slovanech. Rozpis všech shromáždění je na nástěnce a na letácích, které si můžete vzít. V lednu až březnu bude v našem sboru probíhat kurz s názvem Člověku člověkem. Je to akreditovaný kurz, který je určen pro širokou veřejnost. Bližší informace jsou na nástěnce. Stále je možné se přihlásit u sestry farářky Hany Ducho. V předu v kostele si můžete zakoupit Evangelický kalendář a Na každý den na rok 2020. Po bohoslužbách jsme všichni zváni k posezení u kávy nebo čaje na faře.
 
Celý příspěvek

Ekumenická modlitební shromáždění

5. 1. 2020

Rádi bychom vás pozvali na ekumenická modlitební shromáždění, která se budou konat během měsíce ledna. Rozpis naleznete níže. Posíláme i pozvánku na přednášku Marka Orko Váchy „Radost z Boha“, která se bude konat 6.1.2020 od 18 hodin v Arše v Polabinách. https://pardubicce.cz/content/wp-content/uploads/EKU_20_plakat_A4-1.doc https://pardubicce.cz/content/wp-content/uploads/Marek-O.-Vácha-1.pdf
 
Celý příspěvek

Kázání 26. 12. 2019

3. 1. 2020

František Plecháček , text kázání Tt 3,3-7 Milé sestry, milí bratři, ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha! Bůh nezůstal skryt a zahalen v mlčení. Tohle je zvěst Vánoc a nejvlastnější důvod ke slavení a díkům! Kde se ukázala Boží láska? Tam v Betlémě, když Maria porodila svého prvorozeného syna a musela ho uložit do krmítka pro dobytek, protože se pro něj nenašlo místo pod střechou. Tam, kde zaskočení pastýři uslyšeli radostnou zprávu: „Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově!“ Víme, kde se Spasitel narodil. Ale máme také dát pozor na to, kdy se narodil! Nemyslím teď na historické údaje o císaři Augustovi a majetkovém soupisu. Dobrota a láska našeho Spasitele Boha se ukázala tehdy, když jsme na to neměli absolutně žádný nárok, když jsme byli od Boha velice vzdáleni a vůbec jsme nebyli připraveni na jeho navštívení. Apoštol tady sám o sobě mluví s notnou dávkou drsné, ale realistické sebekritiky: „I my jsme byli nerozumní, neposlušní, zbloudilí, otročící všelijakým vášním, žili jsme ve zlobě a závisti… navzájem jsme se nenáviděli. A přece tehdy,“ svědčí apoštol, „kdy jsme takhle podivně žili, či spíš živořili a naše existence byla jen absurdní karikaturou původního dobrého Božího záměru, právě tehdy se ukázala nesmírná dobrotivost a láskyplná náklonnost našeho Spasitele Boha! Hospodin nečekal, až se na něho rozpomenou těžkou dřinou zmožení pastýři a svými výpočty plně zaujatí pohanští astrologové. Pán Bůh nečekal, až si na něho vzpomenou rybáři na břehu Galilejského jezera. Neotálel se svým příchodem, dokud se celník Zacheus náležitě nepolepší a lehké ženy v Jerichu a Jeruzalémě si nenajdou nějakou úctyhodnější práci. Pán Bůh nevyčkával, až si všichni dáme své životy náležitě do pořádku, až všem všecičko odpustíme, všechno napravíme a nebude na nás nejmenší poskvrnky, všichni čistí jak lilium. Neodložil svoje záchranné dílo na jindy, až pro ně budou příhodnější poměry a lidé přívětivější a hodnější. Protože nás má rád, přišel. Zjevil svou dobrotu a lásku v Ježíši Kristu, našem Spasiteli. Láska. V řeckém originále je slovo „filantropie“. O tom pojmu asi máme určitou představu, tu a tam se ještě používá. Lidumilové všech časů věnují své prostředky, čas a úsilí na obecně prospěšné účely. Mezi známé filantropy patří například Bill Gates, spoluzakladatel firmy Microsoft, nebo autorka příběhů o kouzelníkovi Harrym Potterrovi J. K. Rowlingová, samozřejmě je k nim počítána taky Matka Tereza a řada dalších. Za svou dobročinnost jsou v lidské společnosti ctěni a váženi, získávají různá ocenění – třeba i Nobelovu cenu míru. Určitě právem, filantropie si společenské uznání zaslouží. A teď tady čteme, že živý Bůh je také „filantrop“, „lidumil.“ To je jistě skvělá zpráva. Tím spíš, že tím filantropem zůstává, i když se mu toho „společenského uznání“ zejména v našich krajích zas tolik nedostává. Na jeho vztah k nám naštěstí nemá vliv momentální společenské klima. Jen proto mohlo z nebe zaznít: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení!“ A tohle evangelium pořád platí! Jakkoliv se nám to možná někdy zdá nemožné, Bůh má v lidech zalíbení, jsou mu milí, má je rád. A neplatí to pouze pro ty „hodné“ a „spravedlivé“.Vžil se slogan, který ale není přesným překladem NZ textu: „Pokoj lidem dobré vůle.“ To bychom snad dovedli pochopit. Ale ta slova zní: „Lidem Boží zalíbení“, tedy skutečně „Bůh má v lidech zalíbení.“ Nejedná s námi podle našich hříchů, ale podle svého slitování. Věř tomu či nevěř, milý človíčku, i v tobě, ať jsi třeba ve svém žití pokazil, co jsi mohl, ať trpíš sebevětšími problémy a nejistotou a úzkostí, má Bůh zalíbení! Chce, abys věděl, že má s tebou dobré záměry, že se tě nezříká, ale naopak s láskou přijímá! A co že s námi Pán Bůh Kristovým prostřednictvím činí? Slova jako „obmytí“ – doslova je tam „koupel znovuzrození“ – nebo „vylil“ evokují obraz lázně, koupelny, kde dochází k důkladné očistě. Přišel mi na mysl obrázek našich chlapců, když se někdy vrátí ze zahrady s blátem až za ušima a není ani pořádně znát, jakou barvu měly původně jejich bundy. A musí nastat rázná a nekompromisní očista, která se jim sice příliš nelíbí, ale nejde to jinak. Dobře, to jsou děti, kluci… Naznačuje snad apoštol, že on a jeho druhové také potřebovali podobnou koupel? Nebo snad i my, každý z nás potřeboval podobně důkladnou očistu? Ale ano, koupel o to důkladnější, že se nejedná jen o nějaké to blátíčko a špínu, která se na člověka venku snadno nachytá, zvláště v čase dešťů a plískanic. Jde o špínu hříchu, tu bylo třeba důkladně smýt. Pán Bůh chce člověka, zaměřeného pouze na sebe a motajícího se bezvýchodně kolem vlastního já, vysvobodit k důvěře, naději a milování. Jde o tak zásadní zásah a proměnu, že lze mluvit o novém zrození. Tohle s námi činí Bůh, když nás v Kristu přijímá a připočítává nám, nespravedlivým, spravedlnost svého Syna. Apoštol tady odkazuje na událost křtu, v němž se nás Kristus ujímá a my se k němu přiznáváme. Odkazuje na dar Ducha svatého; to očištění a znovuzrození je jeho dílem. To on může s člověkem učinit to, co žádná prádelna ani čistírna nedokáže; popravdě co nedokáže ani sebelepší škola se sebelepšími učiteli a vychovateli! Nové stvoření a nový počátek je výsostným darem Božím. Pán Bůh nepřišel pouze vylepšovat život, opravovat a flikovat drobné vady a chybičky – přišel život probouzet a rozdávat plnými hrstmi! Když je tu psáno, že na nás Bůh „bohatě vylil svého Ducha“, pak to nesvědčí jen o jeho veliké štědrosti, ale taky o tom, jak je jeho dílo poctivé a důkladné! Když dává, rozdává hojně, když odpouští, odpouští opravdu všechno. Pokud se v Kristu rozhodl pro nás a vyvolil si nás za dědice naděje života věčného, pak je ta naděje důvěryhodná a spolehlivá – a je nanejvýš důležité se jí přidržet. Hospodin nám prostřednictvím Ježíše Krista otevírá plnost života a výhled k věčnému obecenství lásky, které už nic nenaruší. To je ta veliká radost pro všechny lidi, kterou zvěstovali andělé pastýřům. To společenství začíná ve víře již nyní a tady – v Kristově církvi. Všimněme si, že pro apoštola je Spasitelem, „sótérem“ Bůh a zároveň i Ježíš. Specifickým způsobem tak vyjadřuje, že to dítě v betlémských jeslích skutečně není jako každé jiné. Je Immanuel – Bůh s námi! Vím, že nauka o božství Ježíše Krista dělá některým křesťanům starosti a budí v nich silné rozpaky; pravý člověk, to jistě, ale pravý Bůh?! Některým křesťanům připadá, že si tím děláme nároky na jakousi výlučnost, která nám nepřísluší. Jenže tady vůbec nejde o naši výlučnost, o naši pravdu, o naše pravé náboženství – jedná se o to, že spasit, obdarovat životem a věčností může jedině Bůh. Na čem záleží je Boží sláva a spása lidí. A Bůh svou slávu a spásu zjevuje naprosto nečekaným, jedinečným způsobem: v tom dítěti v betlémských jeslích. Proto je dobré a životodárné sklonit se před Ježíšem a svěřit se do jeho rukou. Modlitba: Věčný Bože, děkujeme za Slovo, kterým ozařuješ naši cestu a otevíráš dveře k životu. Děkujeme za vánoční radost, za radost v Kristu Spasiteli, a prosíme, dej, ať v nás zůstává a posiluje nás v různých trampotách, ať svítí i lidem kolem nás. Amen.
 
Celý příspěvek

Ohlášky 15. 12. 2019

18. 12. 2019

Čtení:  Mt 11, 2 – 11 Sbírka:  Text:  Iz 11, 1 – 10 Účast:  Písně:  264, 275, 688, 636, 702, 685 VP:  Kazatel: Hana Ducho   Po bohoslužbách proběhne zkouška vánočního divadla, prosíme tedy všechny herce a herečky aby zůstali zde v kostele. Příští neděli 22.12. budou bohoslužby s vánoční divadelní hrou. Generální zkouška na divadlo se koná v sobotu 21.12. v 9:30. Dne 10. 12. zemřela ve věku 89 let sestra Eva Prudká, maminka naší bývalé paní farářové – Daniely Ženaté. Pohřební rozloučení se koná 18.12. ve 13 hodin v Blahoslavově domě v Brně. Pán nechť potěší zarmoucenou rodinu. Vyhlašujeme sbírku na podporu práce ve sboru v Lozicích. Své dary můžete odevzdávat do domečku vzadu v kostele, proti dokladu nebo poslat na účet. Děkujeme. V týdnu se konají tato setkání: ve čtvrtek 19.12. v 15 hodin se konají bohoslužby s VP v Domově pro seniory u Kostelíčka, bohoslužby povede b.f. Miloš Hübner, po nich bude posezení s malým pohoštěním. Biblická hodina pro dospělé tento týden nebude. v pátek 20.12. v 15 hodin je biblická hodina pro děti V lednu až březnu bude na půdě našeho sboru probíhat 45 hodinový výcvik krizové intervence. Je určen pro všechny, kdo by chtěli získat dovednosti v oblasti pomoci lidem zasažených mimořádnou krizovou situací. Ale také pro ty, kdo chtějí lépe rozumět sobě sama. Tento výcvik je akreditovaný a povede jej pan Slávek Vurst – bývalý předseda nemocničních kaplanů a současný kaplan v hospici. A paní Eva Biedermannová, psycholožka záchranného hasičského sboru. Na nástěnkách visi pozvánka, bližší informace získáte u farářky Hany Ducho. Ve čtvrtek 19. prosince se bude na faře vařit slepičí polévka s domácím drobením.  Bude součástí vánočního oběda pro lidi bez domova, kteří přicházejí do Nízkoprahového denního centra.  V centru bude také krátká vánoční pobožnost a budou se rozdávat vánoční  balíčky.  Pro klienty je to Štědrý den.    Další polévka se bude vařit koncem prosince a v lednu. Děkujeme za pomoc a štědré příspěvky na vaření polévek.   Všem Vám také děkujeme za připravení a donesení vánočních balíčků.   Vpředu v kostele si můžete zakoupit Evangelický kalendář a Na každý den na rok 2020. Kdo už nechcete odebírat Českého bratra nebo Kostnické jiskry v roce 2020 nebo se chcete nově přihlásit k odběru předplatného, hlaste se, prosím, u Jany Plchové. Děkujeme Hledáme dobrovolníky, kteří by uspořádali Silvestrovské setkání na faře. Prosím, hlaste se u Jany Plchové nebo sestry farářky. Ve středu se konala schůze staršovstva . Část setkání jsme věnovali bohoslužebným formulářům. Byl prezentován návrh rozpočtu na příští rok a věnovali jsme se stavbě v Hronovické ulici. Dále se řešily běžné provozní záležitosti sboru. Sbor získal formou grantu příspěvek na ozvučení kostela ve výši 12.400 Kč Staršovstvo navrhlo 3 členy pardubického sboru na udělení Medaile vděčnosti. A sice pro Hanu a Pavla Capouškovi a pro s Janu Kovaříkovou z Holic.  Tato medaile se uděluje jako poděkování za obětavou nezištnou službu ve sboru a v církvi. Synodní rada naše návrhy přijala a jeden ze zástupců Synodní rady přijede medaile udělit. Budeme hledat vhodný termín pro toto setkání. Po bohoslužbách jsme všichni zváni k posezení u kávy nebo čaje na faře.
 
Celý příspěvek

Kázání 15. 12. 2019

16. 12. 2019

Proutek z pařezu Jišajova Kázání Iz 11,1-5 Pardubice 15. 12. 2019 Milí přátelé v Kristu, vzejde proutek z pařezu… Z pařezu. To znamená z toho, co zbylo po velkém bujném stromu. A ten strom spadl, někdo ho skácel, zničil. Protože byl starý, nerostl, jak měl, byl neužitečný… Co s pařezem? Možná zetlí, obroste mechem, ohlodá ho zvěř. Pařez je něco, kde už není život. Neplodí, nerodí, neroste. Nemá budoucnost. Ale Bůh s tím pařezem budoucnost má. Rozhodl se, že z něj nechá vyrašit nový proutek. Bůh do mrtvolnosti pařezu vnáší život. Proutek dál poroste, a dokonce bude rodit a plodit ovoce. – Hospodin má budoucnost nejen pro pařez, ale taky další mnohé – lidi a tvory, kteří se z plodů jeho výhonku budou moct občerstvit, nasytit, skrýt se v jeho stínu. Vzejde proutek z pařezu. Něco takového je z lidského pohledu nemožné.Ale u Hospodina to možné je.  Z pařezu vzejde proutek, protože Hospodin miluje tento svět, všechny lidi a celé své stvoření. Z lásky dává vzrůst něčemu novému, živému a životodárnému. Aby to nové mohlo vzklíčit a růst, muselo to staré zemřít. Mám zkušenost, že to tak je i v našem životě, v dějinách. Ať už to teď vztáhnu na rovinu osobní, společensko-politickou nebo církevní. Některé věci se časem vyjeví, že nejsou k životu. Že třeba dokonce život ubíjí a ničí. Ale ty věci, systémy fungují z jakési setrvačnosti, ze zvyku, z tradice, možná ze zažitých stereotypů. Třeba si to ani neuvědomujeme. Jen najednou pozorujeme, že zvláštně vysycháme, chřadneme, rozkládáme se. Prostě bychom svou existenci přirovnali k pařezu. Myslím, že právě ve chvíli, kdy si svou „pařezovitost“ uvědomíme, tak současně pochopíme, že potřebujeme začít nově a jinak. A to je možná okamžik, kdy najdeme sílu to staré a neživé v našem životě nechat zemřít a nechat růst to nové. Jsou to Boží zázraky, které s námi Bůh dělá. Že nás zastaví, abychom se na sebe podívali jeho očima, posoudili, co v našem životě k životu je a co není. Jsem vděčná za různá boží zastavení, byť mnou ta zastavení někdy otřásla, skácela mě k zemi jako ten strom. Takhle nás Bůh někdy tříbí. Takhle nás soudí… Dovolím si velmi osobní zkušenost . Můj táta byl 9 měsíců v komatu, bez jakékoli reakce. To je stav, kde není ani život, ani smrt. Nebyla žádná šance na uzdravení, na návrat do normálního života. Po konzultaci s lékaři jsme se jako rodina rozhodli nepodávat další léky v případě nějaké běžné infekce. Prostě jsme dozráli k tomu, že pro život náš i jeho, je důležité umět nechat odejít. Byl to velmi náročný a tvrdý duchovní úkol. Ale nesla nás naděje na nový život. Odevzdali jsme jej v symbolicky se náš táta po 9 měsících s tím, aby se mohl nově narodit. A i v nás tak mohl začít nový život.  Nesla a nese nás naděje , protože Bůh dal světu proutek z pařezu Jišajova…. O kom prorok Izajáš mluví? Kdo je tím proutkem ? Proutek, výhonek je ten, který má přijít. Ten, kterého Boží lid očekává jako svého Mesiáše, Spasitele. Ten, kterého Hospodin zaslíbil a jehož příchod ohlašuje skrze své proroky. Dovedu si představit, že takové zaslíbení vzbudí velkou naději a různá očekávání: jak ten mesiáš bude vypadat a co vykoná. Jistě by měl být tak mocný a schopný, aby svrhnul politickou moc, pokud je zrovna zhoubná, totalitní, nepřátelská vůči lidu. Mesiáš nastolí ty vytoužené lepší časy, ráj na zemi. Kolik takových rádoby-mesiášů dějinami prošlo a prochází? Kolik naděje (falešné) do nich lidi vkládali a dnes vkládají? A kolik bolesti, hořkosti a také zklamání tihle mesiášové přinesli a přináší? Vzejde poutek z pařezu Jišajova. Právě proroci připomínají, že ten, který má přijít, bude jiný, než jak si ho představujeme my lidi. Bude nad naše očekávání. Ponese jiné vlastnosti, než jaké si přisvojují různí samozvaní zachránci političtí, duchovní. Proto možná musíme některá naše očekávání  – myslím, ta falešná – nechat zemřít. Abychom v sobě udělali prostor pro to, s čím k nám přichází sám Bůh. Aby to jiné a nové mohlo taky vzklíčit a růst v našem životě. Ten, který přichází, bude z rodu Jišaje . Bude to tedy člověk jako my. Ne nějaká nadpozemská, netělesná, bytost. Ale člověk z masa a kostí. Jišaj byl otcem slavného krále Davida. Takže Mesiáš bude navíc z královského rodu. Bude mít moc a vládu, bude autoritou. Ale jakou? Ne takovou, kterou si vynucují běžní králové. Jméno Jišaj znamená v překladu „Bůh je zde“. Takže informace o tom, že Výhonek bude z rodu Jišaje, je především vyznáním. Bůh je zde. Izajáš pokračuje: Spočine na něm Duch Hospodinův . Před stvořením světa se Duch Hospodinův vznášel nad vodami, neměl kde spočinout. Teď spočine na Výhonku, na člověku z rodu Jišajova. Ve kterém Bůh započne nové stvoření. nastolí nový řád ve vztazích mezi lidmi. Ten výhonek, který přichází, bude zpřítomňovat samotného Boha tady na zemi. Bůh je zde. Není někde na nebi, nebo bůh ví kde…Není vzdálený, ale v onom Výhonku se stává blízkým člověku a světu. Výhonek bude svým životem ztělesňovat, jaký je Bůh, jaká je jeho vůle, jaké jsou Boží záměry s člověkem a s celým stvořením.   Asi 600 let po Izajášovi působí v Judsku jiný prorok. Jan Křtitel. Charismatický a radikální člověk, způsobem života trochu divoch – tím vším dohromady se stává velmi inspirativním pro spoustu lidí. Jan lidem dosvědčuje, že to, co kdysi ohlašoval Izajáš, se stává skutečností. Výhonek je tady, říká Jak Křtitel, a jmenuje se Ježíš z Nazareta . Ježíšův příběh, a hlavně jeho smrt a vzkříšení dosvědčují, že jím skutečně byl. Proutek z pařezu. Život navzdory smrti. Ježíš je ztělesněním života přemáhajícího smrt. Vyznáváme to v jedné velikonoční písni: Přemohl Ježíš smrti moc, z hrobu vstal na úsvitu. Jeho je sláva, čest i moc a teď nám kráčí na pomoc, na pomoc svému lidu.     V Ježíši Kristu je moje, naše naděje. A naděje pro celý svět. Že smrt v reálném i přeneseném slova smyslu je přemožena životem. Proto i svou smrt, smrtelnost – („pařezovitost“ par exellence) smíme přijmout. Byť s chvěním, obavami. Ale přesto v naději. Naděje totiž naše chvění i náš strach unese. Protože vzešel proutek z pařezu Jišajova … Denně nám každé ráno vzchází. Na konci času ten proutek vzejde ještě jinak. Úplně nově, úplně nad naše očekávání. Ne proto, že jsme si jej tady my svou zručností nebo zbožností nějak vypěstujeme. Ale proto, že to tak chce Bůh. A že nám tuto svou nemožnou možnost prostě dává jako dar. V adventu si víc, než kdy jindy uvědomuju to napětí mezi dvěma časy, mezi kterými se ocitáme. Nebo chcete-li mezi dvěma Kristovými příchody. Tím prvním, kdy slavíme jeho narození, a tím druhým, který očekáváme. Ale to napětí mizí ve chvíli, kdy si uvědomím, že Ježíš přišel ještě ve formě Ducha svatého. Možná si ho někdy představujeme hlavně jako něco, co je ne-tělo, ne-hmota. Ale Duch svatý je spíše Ne-smrt. Je to Život sám. Přítomnost. Líbí se mi jedna slovní hra. Přítomnost se anglicky řekne Present. A prezent je výraz pro dar. Přítomnost je dar. Přítomnost Boží i ta naše. Duch svatý oboje propojuje. A dary se mají s vděčností a radostí přijímat. Zkusme si při obstarávání dárků na Vánoce uvědomit dar Boží přítomnosti. Dar každého okamžiku, který žijeme. Tobě, který přicházíš v každém okamžiku, děkujeme za život, za lidi, které máme kolem sebe i za krásné stvoření. Amen
 
Celý příspěvek

Ohlášky 8. 12. 2019

10. 12. 2019

Čtení:  J 1, 9 – 14 Sbírka:  Text:  Iz 9, 1 – 6 Účast:  Písně:  264,1; 261; 259; 273; 274; 276 VP:  Kazatel: Vojen Syrovátka   Děkujeme Vojenu Syrovátkovi za jeho dnešní službu při bohoslužbách. V 11 hodin se konají bohoslužby v kazatelské stanici v Horním Jelení. Po bohoslužbách proběhne zkouška vánočního divadla, prosíme tedy všechny herce, aby zůstali zde v kostele. Sbírka na kmotrovství vynesla 3000 Kč a sbírka ke Dni válečných veteránů 1539 Kč. Všem dárcům děkujeme. V týdnu se konají tato setkání: v úterý 10.12. ve 14 hodin setkání straší generace, a od 18 hodin biblická hodina v Horním Jelení ve středu 11.12. od 18 hodin schůze staršovstva ve čtvrtek 12.12. v 15:30 budou bohoslužby s vysluhováním večeře Páně v Domově pro seniory na Dubině. Bohoslužby povede synodní senior Daniel Ženatý. V 16 h odin bude na faře konfirmační příprava a od 18 hodin biblická hodina v pátek 13.12. v 15 hodin biblická hodina pro děti Manželé Dana a David Tomášovi nechali udělat vánoční dekoraci v sále fary a věnovali ji jako dar sboru. Děkujeme jim.   V lednu až březnu bude na půdě našeho sboru probíhat 45 hodinový výcvik krizové intervence. Je určen pro všechny, kdo by chtěli získat dovednosti v oblasti pomoci lidem zasažených mimořádnou krizovou situací. Tento výcvik je akreditovaný a povede jej pan Slávek Vurst – bývalý předseda nemocničních kaplanů a současný kaplan hospicového hnutí. A paní Eva Biedermannová, psycholožka záchranného hasičského sboru. Ještě ladíme poslední detaily s vedoucími, ale během následujícího týdne bude k dispozici pozvánka a přihlášky. Zatím bližší informace získáte u farářky Hany Ducho. Ve čtvrtek opět vaříme polévku pro lidi bez domova. V prosinci se vaří každý čtvrtek od 7 hodin pod vedením Pavla Capouška. Děkujeme všem pomocníkům, kteří přicházejí a pomáhají – i všem vám, kdo podporujete vaření polévek finančními dary. I letos bychom rádi připravili vánoční balíčky pro lidi v nouzi a podělili se s těmi, kteří nemají nikoho, kdo by je obdaroval. Bude potřeba připravit cca 165 balíčků pro dospělé a 45 balíčků pro děti. Balíčky je potřeba donést do kostela nebo na faru do příští neděle 15. prosince. Do jednotlivých zařízení se budou balíčky rozvážet 18. a 19. prosince. Prosíme, abyste se na nástěnce zapsali, kolik balíčků donesete. Vzadu v kostele i na nástěnce je leták s podrobnějšími informacemi. Děkujeme. Vpředu v kostele si můžete zakoupit Evangelický kalendář a Na každý den na rok 2020. Kdo už nechcete odebírat Českého bratra nebo Kostnické jiskry v roce 2020 nebo se chcete nově přihlásit k odběru předplatného, hlaste se, prosím, u Jany Plchové. Děkujeme Hledáme dobrovolníky, kteří by uspořádali Silvestrovské setkání na faře. Prosím, hlaste se u Jany Plchové nebo sestry farářky. Ve sborové kanceláří se ruší pevná linka a bude nahrazena mobilním telefonem. Nový kontakt naleznete na nástěnce nebo si ho můžete při vycházení vzít vzadu v kostele. Po bohoslužbách jsme všichni zváni k posezení u kávy nebo čaje na faře.
 
Celý příspěvek