Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chrudimský seniorát

RSS kanály poskytují sbory:

  • Pardubice
  • Česká Třebová
 

Příspěvky

Ohlášky 22.5.2022

23. 5. 2022

Čtení: Ex 32, 7-14 Sbírka: Text: Lk 11,5-13 Účast: Písně: 555,79,333,772,783,425 VP: Kazatel Hana Ducho   Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb. Po skončení bohoslužeb vystoupí děti z Révy se svým tanečním vystoupením Sinnerman. Začneme v 10 hodin. Bohoslužby v Horním Jelení se dnes konají ve 14 hodin. Příští týden se konají následující setkání: -v úterý ve 14 hodin odpolední biblická hodina -ve čtvrtek v 15,30hodin bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině – ve čtvrtek slavíme svátek Nanebevstoupení Páně. V 18 hodin se sejdeme ke společným bohoslužbám na faře . – v pátek v 15 hodin Réva a v 16 hodin  konfirmační příprava V pátek se do bytu v nájemním domě našeho sboru přestěhovala rodina Žuň z Ukrajiny. Děkujeme Hospodářské komisi, Haně Capouškové, Haně Hrachovinové, Lydii Nečasové a Davidu Tomášovi a všem, kdo pomohli byt připravit a rodinu přestěhovat. V úterý v 19 hodin se v našem kostele uskuteční absolventský koncert studentek konzervatoře Ivy Misařové a Michaely Prokopcové, a v pátek v 17 hodin varhanní koncert žáků Základní umělecké školy. Všichni jsme zváni. Upozorňujeme na sbírku Jeronymovy jednoty, která se tradičně koná do konce května, tato sbírka pomáhá sborům získávat peníze na stavební práce. Své dary můžete dát sborové asistentce, do černé pokladny vzadu v kostele nebo poslat na sborový účet s poznámkou JJ. Děkujeme. Po skončení představení dětí jste všichni zváni na faru a zahradu k posezení u kávy a čaje. Článek Ohlášky 22.5.2022 se nejdříve objevil na Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Pardubicích .
 

Ohlášky 15.5.2022

16. 5. 2022

Čtení: 1.Sam 16,14-23 Sbírka: Text: Koloským 3,12-17 Účast: Písně: 555,118,282,399,277 VP: Kazatel Hana Ducho   Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb. Příští týden se konají následující setkání: -ve čtvrtek v 15hodin bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka a v 18 hodin biblická hodina, ke které se můžete připojit i online – v pátek v 15 hodin Réva a v 16 hodin  konfirmační příprava Příští neděli po bohoslužbách vystoupí naše děti z Révy se svým tanečním vystoupením Sinnerman. Představení začne v 10 hodin v kostele. Přijďte, prosím, děti podpořit. Seniorátní mládež se sejde příští víkend v Brandýse nad Orlicí, plakátek je na nástěnce Upozorňujeme na sbírku Jeronymovy jednoty, která se tradičně koná do konce května, tato sbírka pomáhá sborům získávat peníze na stavební práce. Své dary můžete dát sborové asistentce, do černé pokladny vzadu v kostele nebo poslat na sborový účet s poznámkou JJ. Děkujeme. A ještě stručná informace, jak v současné době pomáháme ukrajinským uprchlíkům: 2x týdně se ve sborových prostorách koná kurz českého jazyka pro děti 2x týdně kurz českého jazyka pro středoškoláky připravujeme byt pro rodinu Žuňových, stěhování proběhne během května od 6.5. bydlí v podkrovním pokoji na faře dvě ukrajinské studentky, Anhelina a Lisa, zůstanou zde do konce srpna, poté bude pokoj využit pro vikářku některé z našich rodin dále poskytují ubytování uprchlíkům nadále jsme v kontaktu s Městem, ukrajinskou komunitou soustředěnou kolem Řecko-katolické farnosti a s neziskovými organizacemi Děkujeme za Vaši pomoc, podněty a podporu. Snažme se v pomoci vytrvat. Po bohoslužbách jste zváni na faru a zahradu k posezení u kávy a čaje. Článek Ohlášky 15.5.2022 se nejdříve objevil na Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Pardubicích .
 

Kázání 15. 5. 2022

15. 5. 2022

Kázání: Zpívejte Čtení: 1 Sam 16, 14-23 Kázání: Kol 3, 12-17 Zpívejte Hospodinu píseň novou – zve autor žalmu 98, který jsme četli i zpívali na začátku bohoslužeb. Zpívejte! Cantate, tak se podle tohoto žalmu jmenuje i dnešní 5. velikonoční neděle. Jsme zváni ke zpěvu. A my zpíváme. Nejen dnes, při neděli Cantate, ale každou neděli a téměř při každém našem sborovém setkání. Neumíme si náš duchovní, sborový ani osobní život bez hudby a zpěvu představit. Proč máme zpívat? Proč nás k tomu bible na tolika místech vyzývá? Protože Hospodin učinil podivuhodné věci! Říká žalmista. Máme zpívat, protože Bůh učinil podivuhodné věci. S námi lidmi, s tímto světem, s celým stvořením. Vykonal pro nás, v nás, s námi něco velkého, podivného, nad čím zůstává rozum stát. Zvítězil svou pravicí, svou svatou paží – svědčí žalm. Nebo jinak: Svou pravicí nás vyňal z tísně, svým svatým ramenem nás kryl. (EZ 118) Hospodin nás vyňal z tísně. Zachránil nás před něčím, z čeho bychom se sami zachránit nedokázali. A z vděčnosti za tu záchranu máme zpívat. Zpěv je tedy první reakcí, odpovědí vděčnosti a radosti na boží záchranu. Jakou záchranu má autor žalmu na mysli? Nevíme přesně. Lid Starého zákona vnímal jako zásadní a největší zásah Boží pravice vyvedení Izraelců z egyptského otroctví, ze země sevření do svobody. Jiným velkým Božím záchranným dílem bylo to, když se Izraelci mohli vrátit z babylonského zajetí zpátky do své země. Možná ale autor žalmu myslel na úplně jinou záchranu, která se mu v životě udála a on ví, že tu záchranu měl v rukou Hospodin. Díky Bohu teď žiju, díky Bohu jsem svobodný, díky Bohu mám to, co mám a jsem tím, čím jsem. A tak to své díky Bohu vyjádřím písničkou. Když Izraelci přešli rozevřené Rudé moře při odchodu z Egypta a dostali se na druhý břeh, moře se znovu zavřelo a v něm utonuli egyptští vojáci, kteří je pronásledovali. A víte, co bylo to první, co na tom novém svobodném břehu udělali? Zpívali. Mojžíšova sestra Miriam vzala do ruky bubínek, s ostatními dívkami se daly do tance a všichni spolu, muži i ženy, zpívali: Zpívejte Hospodinu, neboť se slavně vyvýšil, smetl do vody koně i s jezdcem…Hospodin je má záštita, a píseň, stal se mou spásou.“ (Ex 15,21.2) . První reakce na nový život nebylo bouchnuté šampáňo, ani plácání si po rameni, jak jsme to dobře zvládli, ale zpěv. Zpěvem vyjádřená vděčnost Bohu, chvála, radost. Podobně zpívala i soudkyně a prorokyně Debora , jejíž příběh nadejme v knize Soudců. Izraelci tenkrát bojovali s Keenanci a zvítězili nad nimi. Debora se ihned po vítězství dala do zpěvu: „Vlas bojovníků v Izraeli volně vlaje, že se dobrovolně sešel lid, dobrořečte Hospodinu.“ Je zajímavé, že obě tyhle písničky patří k nejstarším literárně dochovaným pramenům bible. A obě vydávají stejné svědectví víry: Hospodin nás zachránil, vysvobodil. Kdybychom celou zvěst Písma měli shrnout do jedné věty, myslím, že by to byla právě tahle věta: Hospodin nás zachránil . A v různých variacích podobné písně zpívali a vyznávali mnozí další: Chana, David, Izajáš, Zachariáš, Marie. Hospodin učinil podivuhodné věci, zvítězil svou pravicí, svou svatou paží nad nepřáteli, nad nepřítelem. Nad Egyptem, Kenaanci, Pelištejci. Ale taky nad Satanem, nad lidským hříchem, nad Smrtí. Nad smrtí Hospodin zvítězil svou mocnou pravicí při Velikonocích, když vzkřísil svého syna Ježíše Krista z mrtvých, abychom my mohli žít. Proto zpívejme, oslavujme celým svým srdcem a duší, děkujme. Zpívejte! Jsou i jiné důvody, proč zpívat. Zpěv a hudba mají léčivou moc . Je to vědecky prokázáno. Odborníci z oblasti neuropsychologie zjistili, že když člověk zpívá nebo i když jen vnímá zpěv a hudbu, začne to spouštět určité procesy v mozku a to má následně blahodárné účinky na duši. Hudba a zpěv snižují naše napětí a stres, zlepšují náladu. Díky pravidelnému a hloubkovému dýchání při zpěvu se prý navrací jistý řád do života. Zpěv je prostě mimo jiné i přirozenou terapií . Bible muzikoterapii dobře znala. První izraelský král Saul byl hodně komplikovaným člověkem. Z bible se o něm dozvídáme, že se ho občas zmocnil zlý duch a ovládl ho. Saul nejspíš propadal stavům silné trudnomyslnosti, smutku, podivně se choval, byl mimo sebe. Jeho služebníci mu poradili, aby si do svého domu pozval mladého Davida, který umí hrát na citaru a zpívat, a navíc je s ním sám Hospodin. Saul poslechl tuhle radu a dal si Davida zavolat. Pokaždé, když Saula zlý duch ovládl, hrál mu David na citaru a zpíval. Hudba Saulovi přinášela úlevu, bylo mu dobře a zlý duch od něho odstupoval. Saul se díky hudbě opět vrátil sám k sobě. Možná sami tento druh terapie využíváme. Když nám je hodně smutno, posloucháme nebo zpíváme něco radostného, abychom smutek rozehnali. Někdy naopak smutek podpoříme písní smutnou, která spustí slzy. A ty slzy jako by nás očistily, odplaví všechno bolavé, pomohou k uvolnění.   Myslím, že i společný zpěv při bohoslužbách může mít tento léčivý účinek. Když společně zpíváme, taky to spouští určité procesy v mozku a na duši. I námi zpívané písně mohou uzdravovat naše bolavé srdce nebo i naše občas bolavé společenství. Zpívejte – zve taky apoštol Pavel v listu Koloským: „Se vší moudrostí se navzájem napomínejte, a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.“  Pro Pavla je zpěv výrazem vděčnosti za nový život s Kristem. Ale před tím, než vyzývá Pavel ke zpěvu, říká ještě několik dost důležitých věcí. A ty také pramení z vděčnosti za nový život s Kristem: J ako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Především však mějte lásku , která všechno spojuje k dokonalosti.             Zpívat ještě samo o sobě nestačí. Odpovědí, reakcí na Boží záchranu, naší odpovědí na Velikonoce, jsou podle Pavla i naše mezilidské vztahy . A s tím zpěvem se mají doplňovat. Kdo žije s Kristem a v Kristu, stává se novým člověkem, smí žít nově. Z vděčnosti za tento nový život má usilovat o dobré vztahy s lidmi. Bůh projevil o Velikonocích tak velkou lásku k nám, jsme jeho milovaní, svatí, vyvolení . A my tu jeho lásku v sobě smíme nechat rozeznít, aby se skrze nás dotýkala i druhých lidí. Smíme projevovat soucit, být dobří k druhým lidem, pokorní, trpěliví, smíme si odpouštět. A ne pro to, abychom tím byli lepšími lidmi, abychom si zdokonalovali svůj charakter, profil. Máme takoví být, protože to potřebují druzí lidé. Z lásky k nim, o ohledem na ně takoví smíme být.   Druzí lidé potřebují můj soucit a mou pomoc, aby se jim dařilo o trochu lépe. Druzí potřebují mou pokoru a trpělivost, aby mohli být sami sebou. Potřebují taky můj první krok k vzájemnému usmíření. Potřebují, abych šířila pokoj. Náš společný život v lásce, naše láskou proměněné vztahy jsou zpěvem, hudbou, ozvěnou Velikonoc . A jsou současně tím nejpřesvědčivějším svědectvím o Božím království zde na zemi. Zpívejme. Zpívejme z celého srdce, oslavujme Boha, protože Kristus vstal z mrtvých a my smíme žít nově – v lásce s druhými. Zpívejme, protože hudba léčí. A snažme se vyladit i své/naše vztahy v jednu krásnou harmonii. Protože i vztahovou harmonií Boha chválíme, a navíc nám spolu bude dobře. Pane, zpíváme, jak nejlépe umíme. Žijeme své vztahy, jak nejlépe u
 

Ohlášky 8.5.2022

8. 5. 2022

Čtení: J,15,1-8   Sbírka: Text: Ž,66,1-12 Účast: Písně: 555,79,570,281,416     VP: Kazatel: Ladislav Beneš   Děkujeme Ladislavu Benešovi za jeho službu a všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb. Skupina z našeho sboru je na společném pobytu v Horním Bradle. Dnes v 11 hodin jsou bohoslužby v Horním Jelení Příští týden se konají následující setkání: -v úterý ve 14 hodin setkání starší generace a v 18 hodin biblická hodin v Horním Jelení -ve středu v 18 hodin se koná pravidelná schůze staršovstva, tentokrát je místo konání Horní Jelení -ve čtvrtek v 15,30 bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině a v 18 hodin biblická hodina – v pátek v 15 hodin Réva a v 16 hodin  konfirmační příprava Dnes v 15 hodin se ve sboru v Lozicích uskuteční slavnostní bohoslužby, při kterých bude uvedena do služby ve sboru farářka Michaela Najbrtová. Po bohoslužbách jste zváni na faru a zahradu k posezení u kávy a čaje. Článek Ohlášky 8.5.2022 se nejdříve objevil na Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Pardubicích .
 

Informace o pomoci ukrajinským uprchlíkům v našem sboru

8. 5. 2022

Milí přátelé, rádi bychom Vás informovali o tom, jak náš sbor pomáhá ukrajinským uprchlíkům. V současné době se naše pomoc soustředí na tyto aktivity: 2x týdně se ve sborových prostorách koná kurz českého jazyka pro děti 2x týdně kurz českého jazyka pro středoškoláky připravujeme byt pro rodinu Žuňových, stěhování proběhne během května od 6.5. bydlí v podkrovním pokoji na faře dvě ukrajinské studentky, Anhelina a Lisa, zůstanou zde do konce srpna, poté bude pokoj využit pro vikářku některé z našich rodin dále poskytují ubytování uprchlíkům nadále jsme v kontaktu s městem, ukrajinskou komunitou soustředěnou kolem Řecko-katolické farnosti a s neziskovými organizacemi Děkujeme za Vaši pomoc, podněty a podporu. Snažme se v pomoci vytrvat. Článek Informace o pomoci ukrajinským uprchlíkům v našem sboru se nejdříve objevil na Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Pardubicích .
 

Ohlášky 1.5.2022

3. 5. 2022

Čtení: L 7,36-39 Sbírka: Text: L 7,40-50 Účast: Písně: 549,560,331,641,555 VP: Kazatel Hana Ducho   Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb. Ihned po jejich skončení si Queisnerovi připravili program pro děti s procházkou na téma Heydrichiády. Příští týden se konají následující setkání: -ve čtvrtek v 15 hodin bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčky a v 18 hodin biblická hodina s bratrem farářem Doležalem, ke které se můžete připojit i online – v pátek v 15 hodin Réva a v 16 hodin  konfirmační příprava Příští víkend pojedeme na společný pobyt do Horního Bradla. Bohoslužby zde vykoná bratr Ladislav Beneš. V neděli 8. května v 15 hodin se ve sboru v Lozicích uskuteční slavnostní bohoslužby, při kterých bude uvedena do služby ve sboru farářka Michaela Najbrtová. Ukrajinská komunita v Pardubicích pořádá dnes v 17 hodin benefiční koncert Duše Ukrajiny v paláci Atrium. Pozvánku najdete na nástěnce. Všichni jsme zváni. Po bohoslužbách jste zváni na faru a zahradu k posezení u kávy a čaje. Článek Ohlášky 1.5.2022 se nejdříve objevil na Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Pardubicích .
 

Ohlášky 24.4.2022

25. 4. 2022

Čtení: Marek 9, 14-29 Sbírka: Text: Marek 9, 24 Účast: Písně: 546,625,131,703,426 VP: Kazatel Jan Balcar   Děkujeme bratru Janu Balcarovi za jeho službu a všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb. B. Balcar je výpomocným kazatelem z Prahy Strašnic. Naše sestra farářka Hana Ducho vede spolu s Michalem Brandou víkendový seminář pro Výpomocné kazatele (Theofil). Ve 11 hodin se uskuteční bohoslužby v kazatelské stanici v Horním Jelení. Příští týden se konají následující setkání: -v úterý ve 14 hodin odpolední biblická hodina -ve čtvrtek v 15,30 hodin bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině a v 18 hodin biblická hodina s bratrem farářem Doležalem, ke které se můžete připojit i online – v pátek v 15 hodin Réva a v 16 hodin i konfirmační příprava Ukrajinská komunita v Pardubicích pořádá příští neděli v 17 hodin benefiční koncert Duše Ukrajiny v paláci Atrium. Pozvánku najdete na nástěnce. Všichni jsme zváni. Po bohoslužbách jste zváni na faru na posezení u kávy a čaje. Článek Ohlášky 24.4.2022 se nejdříve objevil na Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Pardubicích .
 

Ohlášky 15.4., Velký pátek

19. 4. 2022

Čtení: Mk 14, 17-21 Sbírka: Text: Mk 14, 43-52 Účast: Písně: 517,1,518,1-5,523,377,524 VP: Kazatel Hana Ducho   Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb V neděli, na Boží hod velikonoční, se bohoslužby konají od 9 hodin a bude vysluhována večeře Páně. Při bohoslužbách bude pokřtěna Ema Plchová. Sbírka na neděli velikonoční je tradičně určena na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty, své dary můžete posílat i na sborový účet. Dnešní sbírka je na potřeby našeho sboru. V neděli ve 14 hodin se uskuteční bohoslužby v kazatelské stanici v Horním Jelení V pondělí velikonoční v 9 hodin poslouží při bohoslužbách br. Farář Plecháček z Bukovky. S. farářky Ducho povede bohoslužby v Bukovce. Své děti můžete přihlašovat na tábor v Horních Dubenkách, bližší informace jsou vzadu na nástěnce. Po bohoslužbách jste zváni na faru na posezení u kávy a čaje. Dnes je káva tzv. Samoobslužná. Přejeme všem požehnané Velikonoce. Článek Ohlášky 15.4., Velký pátek se nejdříve objevil na Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Pardubicích .
 

Ohlášky 17.4., Velikonoční neděle

19. 4. 2022

Čtení: Mt 28, 1-10 Sbírka: Text: Mt 28, 5-6 Účast: Písně: 546,549,250,377,558 VP: Kazatel Hana Ducho   Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb Dnešní sbírka je tradičně určena na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty, své dary můžete posílat i na sborový účet. Ve 14 hodin se uskuteční bohoslužby v kazatelské stanici v Horním Jelení. Příští týden se konají následující setkání: Zítra, v pondělí velikonoční v 9 hodin poslouží při bohoslužbách br. farář Plecháček z Bukovky. S. farářka Ducho povede bohoslužby v Bukovce. -ve čtvrtek v 15 hodin bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka a v 18 hodin biblická hodina, ke které se můžete připojit i online Réva i konfirmační příprava se konají v pravidelném čase – v 15 a 16 hodin Své děti můžete přihlašovat na tábor v Horních Dubenkách, bližší informace jsou vzadu na nástěnce. V termínu 6.-8. května pojedeme na společný pobyt do Horního Bradla. Ještě jsou volná místa. Vzadu na skle místnosti pro děti je seznam dosud přihlášených účastníků, v případě zájmu se tam ještě dopište, nebo se domluvte se sborovou asistentkou. Děkujeme. Vyřizujeme pozdravy od Pavla Kalvacha, který se v nemocnici zotavuje po operaci ruky po úrazu. Po bohoslužbách jste zváni na faru na posezení u kávy a čaje. Dnenšní pohoštění připravili Plchovi a rodina.  Přejeme všem požehnané Velikonoce. Článek Ohlášky 17.4., Velikonoční neděle se nejdříve objevil na Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Pardubicích .
 

Kázání 10.4.2022

14. 4. 2022

Kázání Ježíšova modlitba za učedníky (Jan 17,1-8) Květná neděle Pardubice 10. 4. 2022 Přišla má hodina. Přišla ta hodina, kdy se má něco zásadního stát. Je to příležitost k zastavení. K bilanci toho, co jsem dosud prožila. Co jsem se svým životem udělala. Co mi bylo dáno, co jsem přijala. Co mi uniklo. Je to také příležitost k tomu nechat si projít hlavou, co bude, co mě čeká, co se svým životem můžu udělat dál. Jaký mě čeká úkol. Jak naložím se svým časem. A vím vůbec kolik času ještě mám? Taková hodina je taky nějak hodinou mojí víry v Boha. Představuji si, jak takové nastalé hodiny mohou být krásné, plné očekávání nového dobrodružství. Ale jak mohou být i nesmírně vážné a těžké.  Jak svou hodinu prožívají například ti, kterým lékař sdělil diagnózu vážné, smrtelné nemoci a nemožného úspěchu na léčbu?  Jak svou hodinu asi prožívají ti, kteří přišli ve válce o své domovy, města, o své blízké a rozhodli se odejít ze země. Nebo se rozhodli zůstat a přemýšlí, co dál s jejich životem bude. Přišla hodina, kdy Ježíš vstupuje do bran Jeruzaléma .  Je obklopen svými učedníky a davem lidí. Lidé mávají palmovými ratolestmi a volají: Hosana, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově, král izraleský! Konečně jsi tady, stará zaslíbení a náš sen o mesiáši se teď konečně naplnil. Ty, který jsi uzdravil tolik nemocných, který jsi dokonce Lazara vzkřísil z mrtvých, vítej. I nás uzdrav, i nás zachraň, i nás nech povstat k novému životu. A sedni rovnou na trůn a zjednej pořádek v zemi, odstraň Římany a všechny naše nepřátele. Velkolepá hodina. Hodina slávy – řeklo by se…. I my dnes vítáme Ježíše jako svého krále. Přivítali jsme ho písněmi i otevřenými branami svého srdce. Hosana Bohu na nebi! Radujeme se, zelenými ratolestmi vítáme Ježíše a s ním nový život. Jaká jsou naše očekávání, naše sny o tomto králi? Jaká jsou naše očekávání a sny o životě? To přece spolu souvisí. Otče, přišla má hodina… modlí se Ježíš jen několik dní po svém vjezdu do Jeruzaléma. A několik málo chvil před svou smrtí. Blíží se hodina zrady, vydání do rukou náboženských i státních úřadů, odsouzení, opuštění těmi nejbližšími. Dav, který volal Hosana, bude volat Ukřižuj ho! Přišla hodina Ježíšova umírání na kříži a smrti. Hodina největší zkoušky víry. Ježíš se před touto svou hodinou modlí k Bohu. Před tím mluvil se svými učedníky při společné večeři. Sdělil jim, že odchází z toho světa a že to pak budou mít těžké. Posilnil je však ujištěním, že s nimi bude jinak, v duchu utěšiteli. Umyl jim nohy. Rozloučil se s nimi. Po všech těch slovech se modlí. Je to v něčem podobná modlitba jako ta v Getsemane, o které svědčí ostatní evangelisté. Ale je zde rozdíl. V Getsemane Ježíš nejprve v úzkosti prosí Boha, aby od něj sňal kalich utrpení a pak prosí Boha, aby měl sílu utrpení i smrt přijmout.   V modlitbě, kterou nám představuje Jan, Ježíš prosí za učedníky. Prosí za jejich víru, která bude vystavena těžkým zkouškám. Prosí také za jejich jednotu učedníků, aby je spojovalo pouto lásky. Ježíš se modlí za nás. Naše víra se v posledních dvou měsících chvěje a otřásá. Nevěřícně sledujeme záběry nelidského vraždění civilistů včetně dětí v Buči a jinde. Jsme zděšeni zprávami o znásilňování žen. (Já osobně jsem zděšena i tím, že určité skupiny křesťanů v této situaci brojí proti dodání antikoncepce pro znásilňované ženy.) Chce se mi zpívat: Proč jen mlčíš Pane, když zloba lidská život maří? Při tvém vjezdu do Jeruzaléma všichni doufali, že už se tohle nikdy nebude dít… A ono se to děje. Proč se nezastane pravdy tvá moc, Pane? Díky, že se za mou chvějící se víru modlíš. Posiluje mě to… Ježíšova modlitba je dlouhá. Dnes z ní čteme jen kousek. A i z něj se zaměřím na tři motivy, které mi přijdou důležité. 1 Otče, oslav svého Syna, aby on oslavil tebe…oslav mne svou slávou. To je první, za co Ježíš Boha prosí. Co myslí Ježíš oslavením, slávou? Vždyť moc dobře ví, že konec jeho života žádná sláva nebude. Evangelista Jan nás vede, abychom se na Ježíšův kříž dívali jinak. Ježíš kdysi učedníkům řekl: … dávám svůj život, abych jej opět přijal. Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého Otce. (J 10,17-18) Ježíš ve své cestě kříže není nějakou ubohou pasivní loutkou v rukou zlých lidí, zrádců, chrámové mafie a římských úřadů. Nebyl na kříž dovlečen okolnostmi, dohnán svou slabostí, nebo dokonce vinou. Ježíš cestu kříže podstupuje, protože to je vůle Boží a právě tato cesta ukazuje a vysvětluje, jaký je Bůh. Tak moc milující člověka. Proto Ježíš cestu kříže přijímá svobodně a z lásky k lidem. A to i k těm, kteří se proti němu postavili. Pro Jana kříž není symbolem zmaru a hříchu, ale cestou ke slávě a vítězstvím Boha nad zlem. Takhle podivuhodně a překvapivě Bůh vítězí. Těžko se to chápe. Ale Ježíš se za nás modlí, aby přesně tohle podivné oslavení vešlo ve známost a abychom se ho drželi. Věřili mu. Abychom jej přijali tajemství víry, které nás v životě nese.             2 Ježíš ve své modlitbě říká, že na zemi vykonal svůj hlavní úkol a sice, že lidem dal věčný život. A život věčný je v tom, že poznají Tebe, jediného Boha a Ježíše Krista. Jak poznáváme Boha? Že si o něm hodně načteme, v bibli a teologické literatuře? Že si o něm vypracujeme přesné poučky, vzorečky a díky nim ho už známe?    Pro bibli slovo poznat znamená ale něco úplně jiného než nějaké intelektuální uchopení. Poznat je totéž co vstoupit do důvěrného (intimního) vztahu . Být s někým a důvěřovat. Rozpoznat a zakusit, že teď v Kristově blízkosti vstoupil Bůh do mého všedního života. Chci být s ním, v jeho silovém poli, protože mu mohu důvěřovat vždycky a ve všem. I ve svých nastalých hodinách. I v té poslední. Tak jako nám to ukázal Ježíš. Jedině pro svou důvěru a spojení s Bohem dokázal vším tím hrozným svobodně a s láskou projít.             Ježíš jakoby jedním dechem mluví o tom, že v poznání Boha, v tom, že mu budeme důvěřovat, je věčný život . Už teď a tady. Bude i po tom, až bude stvořeno nové nebe a nová země. Ale současně už je teď. Neuniká nám to někdy? 3 V dnešním kousku Ježíšovy modlitby je velmi často užito sloveso dát , svěřit, darovat… Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze světa dal . Byli tvoji a mně jsi je dal ; a tvoje slovo zachovali. Nyní poznali, že všecko, co jsi mi dal, je od tebe; neboť slova, která jsi mi svěřil , dal jsem jim a oni je přijali. Vpravdě poznali, že jsem od tebe vyšel, a uvěřili, že ty jsi mě poslal. Ježíš byl dán světu, učedníci byli dáni Ježíši, Bůh Otec všecko dal Synu, dal mu i svá slova a on je pak dal učedníkům, aby je oni dávali dál. – Ta modlitba nám připomíná, že všecko v našem životě víry se děje v modu darování. Daruje ten, který nás miluje. Bůh skrze Ježíše Krista. A i my jsme jemu dary, ne nějakým obtížným břemenem. Všecko, co máme je dar od Boha. A dokonce i to, že to tak vnímáme, je dar. To, že ustojíme otřesy víry, je dar, ne naše vlastní úsilí a schopnosti. To, že ve víře rosteme a zrajeme, je dar. To, že najdeme sílu k odpuštění a smíření, není vždy výsledkem naší dobré vůle. V určitý čas nám Bůh vůli i sílu k odpuštění pošle jako dar. Přijměme dnes jako vzácný dar jeho modlitbu. PJK, děkujeme za tvou lásku k n