Jdi na obsah Jdi na menu

Chrudimský seniorát

RSS kanály poskytují sbory:

  • Pardubice
  • Česká Třebová
 

Příspěvky

Ohlášky 10. 3. 2019

11. 3. 2019

Čtení: Gn 2,15-17 a Gn 3,1-7 Sbírka: Text: Lk 4,1-13 Účast: Písně: 32 1; 91 1-3,6; 314; 682; VP 397; 398; 159 1-3; VP: Kazatel: Hana Ducho Sbírka na stavební fond z minulé neděle činila 3.236,-. Dnešní sbírka je celocírkevní – je určena na podporu církevního tisku. V měsíci březnu probíhá sbírka na fond Compaternitas – na stavební spoření pro pět dětí zemřelého faráře Aleše Mosteckého. Dar můžete dát do pokladničky vzadu v kostele, proti dokladu, nebo poslat na účet sboru.  Za všechny dary děkujeme. V týdnu nás čekají kromě obvyklých tato setkání: v úterý ve 14 hodin se sejde starší generace, Pavla Q bude vyprávět o  …… ve středu v 18 schůze staršovstva ve čtvrtek – budou v 15 hodin bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka – a v 18 hodin biblická hodina, vede J. Doležal. O víkendu 15. – 17. 3. se koná výjezdní zasedání staršovstva v Bělči nad Orlicí. Staršovstvo bude jednat o dalším směřování sboru, strategii a vizi a také důkladně projedná stavební záměr v Hronovické a v Horním Jelení. V neděli 17. 3. proběhne seniorátní presbyterní konference s tématem Rozhovor o bohoslužbách. Konference se koná ve Vysokém Mýtě od 15 hodin. Je třeba uhradit předplatné na r. 2019 za Českého bratra – 350 Kč a Kostnické jiskry – 592 Kč. K zakoupení jsou také publikace Na každý den a Kalendář na rok 2019, kniha modliteb Vždyť se mnou jsi ty, i brožura Zastav se na chvíli … Na neděli 24. března 2019 svolává staršovstvo sborové shromáždění. Začne bezprostředně po bohoslužbách. Zprávy o životě sboru jsou obsaženy ve sborovém dopise. K rozebrání je vzadu v kostele účetní závěrka, návrh rozpočtu a zpráva o hospodaření sboru. Jedním z bodů programu bude i volba revizorů sborového účetnictví. Upozorňujeme, že sborové shromáždění činí platná usnesení za jakéhokoliv počtu přítomných členů. Do rozhodování shromáždění se mohou zapojit ti členové, kteří jsou staršovstvem zapsáni na seznam členů s hlasovacím právem. Aktualizovaný seznam je k nahlédnutí rovněž vzadu v kostele. Do příští neděle tam můžete navrhovat změny, nebo seznam doplnit, pokud staršovstvo na někoho zapomnělo. Vzadu na skle místnosti pro děti přihlašujte děti na letní tábor v Batelově u Horních Dubenek, který se bude konat od 9. do 18. srpna 2019. Na nástěnce jsou pozvánky k rekreacím, které pořádá naše církev v létě – pro malé i velké, mladé věkem i duchem. Rovněž je k nahlédnutí postní kalendář –můžeme se u jednotlivých dní zamyslet nad našim způsobem života – tedy jak se chováme ekologicky, hospodárně, jakou zanecháváme ekologickou stopu… Po skončení bohoslužeb jsme zváni, domácí i hosté, na rozhovor při kávě a čaji na faru.
 
Celý příspěvek

Kázání 10. 3. 2019

11. 3. 2019

Bohoslužby, První postní neděle Kázání: Lk 4, 1-13 Pardubice 10. 3. 2019 Pokušení na poušti Milí přátelé v Kristu, představte si, že bychom na čele měli napsáno, na co právě myslíme. Druzí by si to mohli přečíst.  A my bychom zase četli na jejich čele to, na co myslí oni. Všechno! I to nepěkné, temné, pokleslé. Pokušitelské . Jaké by to asi bylo, kdybychom takhle mohli navzájem nahlížet do svých myšlenek? Myslím, že dost problematické a že by se to časem pěkně zvrtlo. Je dobře, že do našich myslí a do našich srdcí vidí jen Bůh. A třeba Ti, kterým se s důvěrou svěříme. Současně jsme ráda, že nám své nejniternější myšlenky, i ty pokušitelské, nechává nahlédnout Ježíš v dnešním evangeliu. Ježíš před námi stojí odhalen ve své lidskosti . Vždyť my sami známe ty děsné zápasy s myšlenkami. S pokušením. Co je od Boha? Co je od zlého? Čemu věnovat pozornost a co nechat z mysli odplout? Ježíš vede zápas s ďáblem na poušti, kam ho přivedl Duch Boží. Ten samý Duch, který na něj sestoupil při křtu. Tehdy zazněl hlas z nebe: „Ty jsi můj milovaný syn. Tebe jsem si vyvolil.“ V síle Ducha teď Ježíš na poušti hledá význam těchto slov. Smysl svého povolání a svého díla. Právě zde při zápasu s ďáblem si uvědomuje, co to znamená a neznamená být Synem Božím. My jsme se při křtu stali syny a dcerami Božími. Pro každého z nás platí: Ty jsi moje milovaná dcera. Můj milovaný Syn. Ježíš se s námi o své synovství rozdělil. Přesto však Ježíš zůstal Bohem a my lidmi. Jsme Boží děti. Přijali jsme Ducha svatého. A vedeme různé duchovní zápasy.  Někdy s úspěšným jindy neúspěšným závěrem.  Ale ty zápasy mají právě na té mé cestě Božího dítěte smysl. Upřímný duchovní boj je vždycky dobrý. Může nám dovolit zrát ve víře, ujasnit si, co právě po mě Bůh chce. Podívejme se na jednotlivá Ježíšova pokušení. Možná v nich najdeme i něco svého. 1 Ďábel vyzývá Ježíše: Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kamení, ať je z něho chléb . Proměňovat kameny v chleba. Neboli: mít z něčeho, co není k jídlu, něco, co k jídlu je a co může utišit hlad. Asi jsme už mnohokrát slyšeli, že nemáme tolik lpět na materiálních věcech. Nemáme se tedy soustředit jen na plnou ledničku, vyšperkovaný dům, dobrou školu pro děti nebo nejlepší pojištění. Měli bychom naopak věnovat svou sílu duchovnímu životu a četbě z Písma. Dovolím si to trochu posunout. Vidím v ďáblově výzvě výzvu lačnit a konzumovat. Ať už jde o věci materiální i nemateriální povahy. Tak třeba: lačníme po uznání a ocenění od druhých lidí. Toužíme po obdivu. Podle toho se chováme a uděláme pro kousek uznání cokoli. Někdy lačníme jen prostě po pocitu spokojenosti, štěstí . Očekáváme, že druhý člověk – můj partner, dítě, bratři a sestry ve sboru – musí tenhle můj pocit spokojenosti naplnit. Prostě očekávám, že kdokoli druhý mě musí udělat šťastnou. A tak konzumuji jeho čas, jeho energii, jeho dobré vlastnosti. Jak to máme – lačníme, konzumujeme? A po čem? Myslím, že stejně se za jakoukoli lačností kdesi hluboko skrývá lačnost po bezpodmínečné lásce. Té je schopen jedině Bůh. A jedině v Ježíši. Ježíš nevyužíval druhé lidi, aby byl slavný, uznávaný a obdivovaný. On je uzdravoval, protože byli nemocní. Odpouštěl, protože selhali. Navštěvoval, protože byli osamělí. Miloval je, protože byli nemilovaní. Byl dobrý k lidem kvůli lidem samým. Ježíš odmítá ďábla se slovy: „Je psáno: Člověk nebude živ jenom chlebem.“ Čím tedy? Bezpodmínečnou láskou Boží. Jsi milovaný syn, milovaná dcera. To znamená, že Bůh tebe, mě miluje, v jeho očích máme cenu i uznání. Nelíbí se mu náš hřích, ale přesto pro něj jsme cenní. 2) Druhé pokušení se týká moci . Ďábel Ježíšovi nabízí, že může mít nad všemi královstvími a lidmi moc. Stačí, když se ďáblovi pokloní. Ježíš odmítá moc nad světem. Jediným, komu se chce klanět, je Bůh. Ježíš totiž není povolán k tomu, aby druhým panoval a využíval nad nimi svou moc. Je tu proto, aby druhým v lásce sloužil . Ve službě druhým lidem je totiž ta největší, opravdová moc. Mít moc je lákavé pokušení. Představte si, že byste měli všechno a všechny pod kontrolou. Ale my taky můžeme chtít moc v boji proti zlu . Trocha moci by v takovém boji přece byla dobrá. Jenže když začneme bojovat se zlem, upřeme k němu celou svou pozornost. Začneme používat jeho zbraně a právě tím zlo podporujeme. Stáváme se jeho otroky, nevědomky se mu klaníme. Církevní otcové říkali: „Nebojuj s ďáblem přímo. Místo toho, abys věnoval svou pozornost zlu, se kterým bys chtěl bojovat, obrať svou pozornost k Pánu Bohu. Nebojuj se zlem, ale služ Pánu. Nesyť svou pozorností Zlého, ale ochraňuj život. Jedině tak se může šířit Boží království a Boží pokoj v tomto světě.“ I když se to zdá bláznivé, tak nejlepší boj proti zlu je služba lásky . Ta se děje tam, kde chráníme křehký život, oslavujeme život a radujeme se ze života. 3) Poslední pokušení: Ďábel přesvědčuje Ježíše, aby veřejně prokázal své Boží Synovství skokem z římsy chrámu. Vždyť Tě zachrání andělé a nic se Ti nestane. A ještě tím dokážeš svou absolutní víru v Boha. Co je to opravdová víra , důvěra v Boha? Ďábel zve k riskování a k pokoušení Boha samotného. Riskování je pro nás někdy přitažlivé, a dokonce nám může připadat jako svaté. Pak už stačí jen soupeřit s druhými lidmi, kdo z nás důvěřuje Bohu víc. Kdo má větší víru a jde do většího risku. „ Však Pán se postará “. Jako by Pán neměl nic jiného na práci, než nás zachraňovat z každého neuváženého životního kroku nebo přímo skoku do neznáma. Ježíš ukazuje, že důvěra spočívá ve spolehnutí se na Boží milost a lásku. Máme být ve víře střízliví a pokorní. Máme používat vlastní hlavu a být soudní. Ježíš třikrát odolá ďáblovým lžím. Ďábel odchází. Prohrál. On se ještě objeví o Velikonocích. Ale i tam bude přemožen. Jednou a provždy. Před kázáním jsme zpívali píseň Pán Kristus, Syn Boží věčný (EZ 314). Je to stará bratrská píseň z 16. století. V 70. letech 20. století ji zhudebnil Petr Eben. Píseň se nezpívala snadno, nezní libozvučná díky tzv. zvýšené kvartě, které se ve středověku říkalo „ďábelská“. To má svůj důvod! Nelibozvučnost navozuje atmosféru boje, vzrušujícího utkání Krista s ďáblem, o kterém je i text písně. Poslední akord písně je v D dur, zní naopak harmonicky a triumfálně. Vytušíme, že v boji zvítězil Kristus nad ďáblem. Do ďáblova panství se v Kristu vlamuje panství Boží, Boží království. To už nejde vrátit, to je jednou pro vždy. Smíme být Ježíšovým vítězstvím posilněni do našich zápasů s myšlenkami a pokušeními. Nebo do zoufalství, že zlo má snad převahu. Jsme milované děti Boží. Proto nemusíme žít konzumně. Nemusíme využívat svou moc nad druhými. A nemusíme praktikovat povrchní a bezhlavou víru v Pána Boha. Jako děti Boží se nechme Bohem milovat a služme v lásce druhým lidem a životu. Patříme Božímu království. Jeho chuť smíme okusit i u společného stolu s Kristem. Modleme se slovy poslední sloky zmíněné písně: Ó činiž z nás své království, vymítej každé ďábelství! Dej ať nad zlým vítězíme, dokud na světě bydlíme. Amen
 
Celý příspěvek

Kalendář 03/2019

7. 3. 2019

Kalendář 03/2019 Datum Den Co Kde Čas 03.03.2019 NE Bohoslužby pro děti a dospělé – Petr Chlápek kostel 9:00 06.03.2019 ST Setkání maminek s dětmi fara 9:30 Angličtina fara 14:00 Biblická pro děti fara 15:15 07.03.2019 ČT Bohoslužby v Domově pro seniory Dubina 15:00 Biblická hodina fara 18:00 10.03.2019 NE První postní neděle, bohoslužby s vysluhování večeře Páně kostel 9:00 bohoslužby s vysluhování Večeře Páně Hana Ducho Bohoslužby Hana Ducho H. Jelení 11:00 12.03.2019 ÚT Schůzka starší generace fara 14:00 13.03.2019 ST Angličtina fara 14:00 Biblická pro děti fara 15:15 Schůze staršovstva fara 18:00 14.03.2019 ČT Bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka 15:00 Konfirmační cvičení fara 16:15 Biblická hodina fara 18:00 17.03.2019 NE Bohoslužby – Petr Šilar kostel 9:00 19.03.2019 ÚT Taize večer kostel 19:00 20.03.2019 ST Setkání maminek s dětmi fara 9:30 Angličtina fara 14:00 Biblická pro děti fara 15:15 21.03.2019 ČT Bohoslužby v Domově pro seniory Dubina 15:00 Konfirmační cvičení fara 16:15 Biblická hodina fara 18:00 24.03.2019 NE Bohoslužby, výroční sborové shromáždění – Ladislav Beneš kostel 9:00 26.02.2019 ÚT Biblická hodina fara 14:00 27.02.2019 ST Angličtina fara 14:00 Biblická pro děti fara 15:15 28.03.2019 ČT Bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka 15:00 Konfirmační cvičení fara 16:15 Biblická hodina fara 18:00 31.03.2019 NE Bohoslužby – Hana Ducho kostel 9:00
 
Celý příspěvek

Ohlášky 3. 3. 2019

4. 3. 2019

Čtení:   Sbírka:   Text:   Účast:   Písně:   VP:   Kazate: Petr Chlápek     Děkujeme bratru Petru Chlápkovi za jeho službu při bohoslužbách. Petr Chlápek byl farářem ve sboru ve Vrchlabí, nyní pracuje jako učitel na základní škole. Časem se plánuje vrátit do služby v církvi. Dnešní sbírka je určena na stavební fond našeho sboru. V měsíci březnu probíhá sbírka na fond Compaternitas na stavební spoření pro pět dětí zemřelého faráře Aleše Mosteckého. Dar můžete dát do pokladničky vzadu v kostele, nebo  proti dokladu,  nebo poslat na účet sboru. Příští neděle 10. března  je 1. postní – bude vysluhována svatá večeře Páně. V týdnu  nás čekají kromě obvyklých tato setkání: ve středu v 9.30 se sejdou na faře maminky s dětmi ve čtvrtek 7. března – budou v 15 hodin bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině – a v 18 hodin biblická hodina, vede Hana Ducho – Po biblické hodině v 19.10 bude mimořádná schůze staršovstva. – První čtvrtek bývá rukodělný kruh – zda bude? Je třeba uhradit předplatné na r. 2019 za Českého bratra – 350 Kč  a Kostnické jiskry – 592 Kč . K zakoupení jsou také publikace Na každý den a Kalendář na rok 2019, kniha modliteb Vždyť se mnou jsi ty, i brožura Zastav se na chvíli … Vzadu je připraven k roznešení výroční sborový dopis. Prosíme ty z vás, kdo dopisy roznášíte, abyste si je vyzvedli. Děkujeme všem, kdo na sborovém dopise pracovali. Sdělujeme, že sborové shromáždění se bude konat 24. března 2019. Vzadu na skle místnosti pro děti přihlašujte děti na letní tábor v Batelově u Horních Dubenek , který se bude konat od 9. do 18. srpna 2019. Sbor v Hradišti nás zve na přednášku Marka Orko Váchy s názvem Chuť žít. Přednáška se koná příští sobotu 9.3. od 17 hodin v kostele. Po skončení bohoslužeb jsme zváni, domácí i hosté, na rozhovor při kávě a čaji na faru.
 
Celý příspěvek

Ohlášky 24. 2. 2019

27. 2. 2019

Čtení: Gen 45,3-11.15 Sbírka: Text: Lukáš 6, 27-36 Účast: Písně: 429, 65, 675, 662, 384, 406 VP: Kazate: Hana Ducho Dnes v 11 hodin se konají bohoslužby v kazatelské stanici v Horním Jelení Po bohoslužbách je možné si vpředu prohlédnout výstavu Bůh miluje cizince.  Výstava potrvá do 28. února a v týdnu bude přístupná ještě v pondělí a ve středu od 10 do 12 a od 16 do 18 hodin. Děkujeme všem vám, kteří jste se přihlásili na službu při konání výstavy. Sbírka z minulé neděle určena na celocírkevní sbírku na křesťanskou službu vynesla 1890,- děkujeme V týdnu  nás čekají kromě obvyklých tato setkání: v úterý v 14 hodin odpolední biblická hodina ve čtvrtek – v 15 hodin bohoslužby v DPS u Kostelíčka – a v 18 hodin biblická hodina, povede Hana Ducho V pátek jsme zváni na Světový den modliteb. Světový den modliteb je celosvětové hnutí, které vyjadřuje, že na každém místě světa a v kteroukoliv dobu jsou potřebné modlitby za lidi v ohrožení a nouzi. Je také dobré oslavovat Boží lásku k člověku a k celému Božímu stvoření. Zváni jsou všichni z církevního i necírkevního společenstí.  Modlitební setkání se bude konat na naší faře Českobratrské ve sborové místnosti od 16 hodin. Letošní program připravily ženy ze Slovinska a v českém znění Vám je zprostředkují ženy z pardubicých církví pod vedením s. Naděje Mandysové. Zájemci o vystavení potvrzení darů církvi za rok 2018 pište se vzadu na nástěnce na papír. Kdo jste se již zapsali, můžete si připravené potvrzení vyzvednout. Je třeba uhradit předplatné na r. 2019 za Českého bratra – 350 Kč  a Kostnické jiskry – 592 Kč. Po bohoslužbách jste všichni zváni k posezení u kávy nebo čaje na faře.
 
Celý příspěvek

Kázání 24. 2. 2019

27. 2. 2019

Ten největší nepřítel…nejlepší byl učitel Lukáš 6, 27-36 Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou, a bude-li ti brát plášť, nech mu i košili! Každému, kdo tě prosí, dávej, a co ti někdo vezme, nepožaduj zpět. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. Jestliže milujete jen ty, kdo vás milují, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Činíte-li dobře těm, kteří dobře činí vám, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť totéž činí i hříšníci. Půjčujete-li těm, u nichž je naděje, že vám to vrátí, můžete za to čekat Boží uznání? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby to zase dostali nazpátek. Ale milujte své nepřátele; čiňte dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět. A vaše odměna bude hojná: budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.   Milí přátelé v Kristu, Tohle je nejznámější Ježíšovo kázání. Kázání na rovině . Jeho jednotlivé výroky, myslím dobře známe: Milujete své nepřátele. Těm, kdo vás proklínají, žehnejte. Když ti někdo dá facku, nastav druhou tvář. Dělejte dobře těm, kteří tě nenávidí. Když někomu něco půjčíš, nech mu to. Dokonce když ti někdo něco ukradne, nechtěj to zpět… Jak se vám tohle kázání líbí? Já si s ním v životě moc nevím rady. Jde proti mé přirozenosti. Nedokážu mít ráda lidi, kteří mě nenávidí. Kdyby mě někdo dal facku, nejspíš by nějaký reflex ve mně hned vystřelil ruku a facku vrátil. Nebo bych na dotyčného aspoň hodně sprostě řvala. I v přeneseném smyslu, kdyby mi někdo provedl nějakou podpásovku, přirozeně bych se chtěla pomstít. Kázání ve mě burcuje i jakýsi smysl pro spravedlnost. Přece, když mi někdo něco ukradne, mám právo to dostat zpět. Vždyť to bylo moje, musela jsem si na to vydělat, měla jsem k dané věci vztah… Mahátma Gándhí, indický politický a duchovní vůdce, kdysi řekl, že toto kázání nesmírně obdivuje. A že je obdivuje mnoho lidí z jiných náboženství. Nikde, v žádném jiném náboženství, tak radikální výzvu k lásce bez hranic nenajdeme. A přesto se Gándhí podivil, že se mezi křesťany nesetkal s tím, že by někdo podle těchto výzev skutečně žil. – Takže v tom nejsem úplně sama. Milujte své nepřátele… Je to tak, že máme prostě snášet fyzické i psychické formy útoků od druhých? Neodporovat násilí? Tvářit se jako by se vůbec nic nedělo? Trpět zlo? – Takhle si Ježíšovy věty někteří vykládají. A možná z toho vyvozují, že se musíme vždy za každou cenu s ostatními přátelit, objímat se, jako by se nic nedělo. Ale Ježíš nic takového neříká. Vždyť i on sám bojoval se zlem a s jeho projevy. Bojoval a vybojoval vítězství nad Nepřítelem. Např. všechny jeho zázraky jsou svědectvími o přemáhání zla. Ježíš po nás určitě nechce, abychom si všechno nechali líbit, zatli zuby, blahosklonně sklopili hlavu a byli útrpní. Co ale po nás chce? Nabízím tři podněty pro naše přemýšlení. Chce po nás změnu smýšlení o nepříteli. Proměnu. Obrácení. Zve nás, abychom s nepřítelem jednali aktivně. S láskou. Abychom se nenechali strhnout vnitřní nenávistí nebo vztekem. Aby se vztek a nenávist nestaly hnacím motorem našeho chování. Nemusíme tyhle emoce potlačovat, smíme si je přiznat. Vždyť je míváme. Smíme dokonce nepřítele nazvat nepřítelem. Vždyť nám ubližuje. Smíme se ovšem současně pokoušet se všemi negativními emocemi pracovat tak, aby nad námi nezvítězily. Abychom dokázali odložit nenávist i potřebu pomstít se. Ježíš zve k lásce k nepřátelům. K Agapé. K lásce bratrské. To není láska spontánní ani láska založená na sympatiích. Je to láska, která jedná s druhým milosrdně . Tak jako jedná milosrdně Bůh s námi. S námi – ale taky s těmi našimi nepřáteli. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. Ježíš nám připomíná, že Bůh miluje všechny a je milosrdný ke všem. Žehná nám i těm, kteří nás nemají rádi nebo my je. I pro ně svítí slunce, i oni rodí děti, i jim se dobře daří, i je Bůh uzdravuje z nemocí. Když stojíme tváří tvář nepříteli, jistě někdy nezmůžeme mnoho. Jsou situace, kdy se musíme vymezit, dát jasné hranice, držet odstup. Ale co můžeme vždycky – a to je to, co mě inspiruje u Ježíše – uvědomit si, že on, tenhle nepřítel, je Bohem milovaný. Je Boží Stvoření. Navzdory jeho chování mu smíme ponechat tuhle základní lidskou hodnotu. A můžeme se ze něj taky modlit. Přát dobré věci od Boha. K této proměně nás zve Ježíš. Láska k nepřátelům nás může osvobodit V Plzni je od roku 1989 vystavěna Meditační zahrada na uzdravení duše. Nechal ji vystavět na místě jabloňového sadu pan Luboš Hruška. Zahrada je věnována obětem zla. Pan Luboš Hruška za druhé světové války pomáhal vyprošťovat raněné a mrtvé při náletech na město. Po válce vystudoval vojenskou akademii, jako důstojník byl přiřazen k útvaru na státní hranice. Když se přes ně v roce 1949 snažil utéct, byl zatčen a uvězněn za velezradu k 18 letům vězení. Jako politický vězeň prožil drsné zacházení, fyzické i psychické týrání od bachařů a estébáků. Na sklonku života si kladl otázku, zda je možné tyhle bachaře a estébáky milovat, jak k tomu zve Kristus. Zda je možné jim odpustit. Tehdy pochopil, že nenávist a zranění jsou jeho největším břemenem, vězením, nemocí. A že od nenávisti a zranění potřebuje být uzdraven a osvobozen. Když nás někdo nenávidí, máme tendenci ho taky nenávidět. Nenávist ovšem působí jako jed. Rozlévá se jako žluč do celého našeho organismu. Usadí se v srdci, duši, z nenávisti může být nemocné i naše tělo. Vstáváme v nenávistných myšlenkách a usínáme s nimi. Nenávist se přelévá i do vztahů s blízkými milými lidmi. Jsme otrávení. Takto usazená nenávist zakaluje náš vztah s Pánem Bohem. Potřebujeme uzdravit od zranění a nenávisti. Buďte milosrdní jako je milosrdný váš otec. Sami na vlastní kůži potřebujeme prožít Boží zásah milosrdenství. Láska k nepřátelům tedy není věc mého výkonu, mého úsilí, mé mimořádné schopnosti milovat. Je to nejprve Boží milosrdenství ke mně. Bůh mě osvobozuje od nenávisti a zloby a on mě proměňuje k novému pohledu na nepřítele. Milujte své nepřátele. Nechte se Bohem osvobodit od zranění, zloby a nenávisti. Odevzdejte se Božímu milosrdenství. Láska k nepřátelům je škola. A sice na celý život V prvním čtení jsme si připomněli závěrečnou scénu z příběhu Josefa a jeho bratrů. Scénu, kdy se Josef, správce egyptských sýpek, dává bratrům poznat. Bratrům, kteří ho jako dítě prodali do otroctví do Egypta, protože jim lezl na nervy svým vychloubáním. Bratři svého dávného činu hořce litují. Bratři a Josef se po tom všem mají rádi a smiřují se. Je to silná scéna a silný rozhovor. Mluví hlavně Josef. Celkem třikrát během své řeči řekne, že do Egypta jej sice prodali bratři, ale především jej tam poslal Bůh. Bůh mě poslal před vámi.  Prosí bratry, aby si už dál nic nevyčítali, protože díky němu teď všichni přečkají období hladu. Josef se na svůj příběh nedívá jako na své prokletí, ale jako na požehnání. Nezapírá při tom bolest, nevytěsňuje hrozný čin bratrů, ale současně vidí, že se v onom hrůzném činu, prokletí, už tenkrát skrývalo Boží požehnání. Zlo se obrátilo k dobrému. Písničkářka Radůza zpívá:
 
Celý příspěvek

Ohlášky 17. 02. 2019

18. 2. 2019

Čtení:   Sbírka:   Text:   Účast:   Písně:   VP:   Kazate: Ladislav Beneš     Děkujeme bratru Ladislavu Benešovi za jeho službu při bohoslužbách. Po skončení bohoslužeb bude krátká přestávka na kávu a čaj zde v kostele. V 10.10  bude zahájena výstava Bůh miluje cizince.  Nejprve vyslechneme přednášku o práci s cizinci na Pardubicku a také jsme  zváni k rozhovoru nad touto problematikou. Výstava potrvá do 28. února a v týdnu  bude  přístupná vždy v   pondělí, ve středu a v pátek od 10 do 12 a od 16 do 18 hodin. Děkujeme všem vám, kteří jste se přihlásili na službu při konání výstavy. Sbírka příští neděli bude určena na celocírkevní sbírku na křesťanskou službu. farářka má příští týden dovolenou. V případě pohřbu ji zastupuje b.f. Dušan Ehmig z Dvakačovic. V týdnu  nás čekají kromě obvyklých tato setkání: v úterý v 19 hodin bude zde v kostele ekumenické setkání s modlitbami a zpěvy z Taizé. Všichni jste zváni. Tato setkání se budou konat pravidelně, každé třetí úterý v měsíci. Pozvali jsme také bratry a sestry z ekumeny, budeme rádi, když se tato setkání stanou ekumenickými. ve středu v 9.30 se sejdou maminky s malými dětmi na faře ve čtvrtek – budou v 15 hodin bohoslužby v DPS na Dubině – a v 18 hodin biblická hodina, povede b. Jiří Doležal Zájemci o vystavení potvrzení darů církvi za rok 2018 pište se vzadu na nástěnce na papír. Kdo jste se již zapsali, můžete si připravené potvrzení vyzvednout. Je třeba uhradit předplatné na r. 2019 za Českého bratra – 350 Kč  a Kostnické jiskry – 592 Kč. Ve středu mělo řádnou schůzi staršovstvo. Kurátorem byl zvolen bratr Milan Chyba. Blahopřejeme mu ke zvolení a přejeme mu do této služby sílu, moudrost a požehnání do Pána Boha. Staršovstvo dále řešilo potřebné organizační záležitosti, schválilo hospodaření sboru za rok 2018, zabývalo se přípravou akcí, které se budou konat v jarních měsících. Podařilo se získat finance ze seniorátního mikroprojetku, které využijeme na nákup digitálního piana, tzv. clavinovy do našeho sboru. Těšíme se na nové možnosti hudební produkce v našem sboru díky tomuto nástroji. Děkujeme Ondřejovi Srbovi za ochotu vypracovat žádost o grant. Staršovstvo rozhodlo, že podpoříme sbírku na fond Compaternitas, který organizuje finanční podporu pěti dětí Mosteckých po zemřelém faráři Aleši Mosteckém. Schválili jsme částku 25 tis. Kč. 15 tis. Kč odešleme ihned ze sborových prostředků. Prosíme Vás, abyste se ke sbírce přidali. Dary je možné dát do pokladničky vzadu v kostele, zaslat na sborový účet nebo v hotovosti proti dokladu. Staršovstvo také rozhodlo o podpoření sbírky na nové auto pro bratra faráře Jana Plecháčka z Heřmanova Městce, který měl vážnou autonehodu. Přispějeme částkou 15 tis. Kč ze sborových prostředků. Staršovstvo se rozhodlo pokračovat v kmotrovství a podpoří na dobu pěti let šestiletou dívku Jaroslavu Žuň z Ukrajiny, která má vážné zdravotní problémy, vyžaduje opakované navštěvování léčebných lázní a její rodina se potýká s chudobou. Sbor bude posílat každoročně rodině dívky 15.000 Kč po dobu funkčího období stávajícího staršovstva, tedy do r. 2023. Sdělujeme, že výroční sborové shromáždění se bude konat 24. března a sborová oslava 90. narozenin bratra faráře Jiřího Doležala bude v neděli 19. května 2019.
 
Celý příspěvek

Ekumenické setkání s modlitbami a zpěvy z Taizé

16. 2. 2019

Tato setkání se budou konat pravidelně, každé třetí úterý v měsíci. Zváni jsou všichni z našeho sboru a také bratry a sestry z ekumeny, budeme rádi, když se tato setkání stanou ekumenickými. 
 
Celý příspěvek

Ohlášky 10. 2. 2019

10. 2. 2019

Čtení: Žalm 8 Sbírka:   Text: Žalm 34, 15b Účast:   Písně: 429; 642; 500; 176; 672; 660 VP:   Kazatel: Petr Brodský     Vítáme v našem sboru br. faráře Petra Brodského a děkujeme mu za jeho službu při bohoslužbách. Bratr farář odjíždí i na bohoslužby do Horního Jelení. Sbírka z minulé neděle určená na SF našeho sboru činila 2.995,- děkujeme. Minulou neděli byla hostem při bohoslužbách paní Marie Provazníková z ukrajinské Veselinivky. Při kávě po bohoslužbách pronesla krátký pozdrav a poděkovala našemu sboru za dlouholeté finanční příspěvky jejím vnoučatům Dáše a Maximovi. Všichni jsou za naši pomoc vděční. V týdnu nás čekají kromě obvyklých tato setkání: V úterý ve 14 hodin setkání starší generace – pokračování ve vyprávění o životě Jana Karafiáta a v 18 hodin biblická hodina v Horním Jelení Ve středu v 18 hodin řádná schůze staršovstva, při které proběhne volba nového kurátora/kurátorky Ve čtvrtek – v 15 hodin bohoslužby v DPS u Kostelíčka – v 18 hodin biblická hodina, vede Hana Ducho Zájemci o vystavení potvrzení darů církvi za rok 2018 pište se vzadu na nástěnce na papír. Kdo jste se zapsali minulý týden, můžete si potvrzení vyzvednout u Pavly Queisnerové. U PQ  uhraďte předplatné na r. 2019 za Českého bratra a Kostnické jikry. Ještě další oznámení:  Od  17. do 28. února bude v kostele probíhat výstava Bůh miluje cizince, pojednávající o uprchlících, migrantech a azylantech v Bibli. Jak se dívají křesťané na cizince, solidaritu či pohostinnost? Máme cizince vítat, nebo tolerovat? Hostit je, nebo jim jen pomoci přežít?  Výstava bude zahájena v neděli 17. února po bohoslužbách v 10 hodin přednáškou s rozhovorem o zkušenostech z práce s cizinci na Pardubicku. Pozvánku jsme poslali do Radničního zpravodaje, do škol, ostatním církvím, do krajské knihovny, do Infocentra, na magistrát… Otevřeno bude pondělí, středa a pátek od 10 do 12 a od 16 do 18 hodin. Sháníme dozor v kostele na dopolední hodiny- od 10-12 hodin, na odpoledne jsme muže již sehnali.  Kdo byste mohl v těchto dnech pomoci, přihlaste se u Pavly Queisnerové. Srdečně Vás zveme k ekumenickému setkání při zpěvu písní z Taizé a modlitbách, které se bude konat pravidelně každé třetí úterý v měsíci v 19.00 hodin v evangelickém kostele. Budeme rádi, když se zapojíte nejen zpěvem, modlitbami, ale i hrou na různé hudební nástroje. První setkání se uskuteční 19. února 2019. PP má dovolenou od 13. do 15. února.  Služba v kanceláři je zajištěna. Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na faru na rozhovor při kávě a čaji. Chce někdo ohlášky doplnit? Vzpomínka na Luďka Rejchrta, který zemřel ve věku 80 let. – Přečte Petr Brodský
 
Celý příspěvek

Výstava „Bůh miluje cizince!“

7. 2. 2019

Českobratrská církev evangelická zve veřejnost, školy i další zájemce na výstavu „Bůh miluje cizince!“ . Pozvánku na výstavu naleznete ve formátu MS WORD, leták ve formátu PDF a plakát s informacemi ve formátu PDF.
 
Celý příspěvek