Jdi na obsah Jdi na menu

Poličský seniorát

RSS kanály poskytují sbory:

  • Borová u Poličky
  • Hlinsko
  • Jimramov
  • Krouna
  • Krucemburk
  • Proseč u Skutče
  • Raná u Hlinska
 

Příspěvky

1 Kor 2,9 (na pohřbu prof. P. Pokorného)

25. 1. 2020

Milí bratři a sestry, na smutečním oznámení o úmrtí prof. Petra Pokorného čteme slova, která píše apoštol Pavel v Prvním listě do Korintu: „Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.“ (1Kor 2,9). Tato slova budou také základem kázání pro chvíli našeho loučení se zesnulým bratrem. Apoštol Pavel zde cituje zaslíbení o tom, co Bůh připravil těm, kdo ho milují. Bůh pro nás připravil něco velkolepého, co přesahuje možnosti obvyklého lidského...
 
Celý příspěvek

Na pomoc uprchlíkům v Řecku - SBÍRKA ČCE PRO LÉKAŘE BEZ HRANIC (do pátku)

25. 1. 2020

(PŘISPĚT NA TUTO SBÍRKU BYLO PŘÁNÍM PROF. POKORNÉHO A JEHO RODINY) Všem sborům a kazatelským stanicím Českobratrské církve evangelické  Praha, 18. prosince 2019 Č.j.: ÚCK/609-2/2019  Vyhlášení mimořádné sbírky na pomoc uprchlíkům v Řecku  Vážené sestry, vážení bratři,  již delší dobu sledujeme s obavami a znepokojením situaci v uprchlických táborech na řeckých ostrovech. Například na ostrově Lesbos je v současné době více než třicet tisíc lidí, což je téměř trojnásobně víc,...
 
Celý příspěvek

Bratr v Kristu - prof. ThDr. Petr Pokorný zemřel

19. 1. 2020

Zarmoucení i vděční za život pana prof. Pokorného jsme přijali zprávu,  že po krátké těžké nemoci ráno 18. 1. 2020 zemřel, obklopen svou rodinou. Vzpomínáme na něj s láskou a rodině vyprošujeme pokoj. Pohřební bohoslužba bude sloužena v Praze, v sobotu 25. 1. 2020 od 14 h. ve sboru na Vinohradech, Korunní ul.
 
Celý příspěvek

Dt 6,4-9

13. 1. 2020

Milí bratři a sestry, v Bibli se setkáváme se dvěma hlubokými, niternými motivacemi, které mají utvářet lidský vztah k Bohu. Těmito dvěma motivacemi je bázeň před Hospodinem a láska k Hospodinu. V 5. knize Mojžíšově jsou bázeň a láska vzájemně propojeny. Vystupují zde vedle sebe a vzájemně se doplňují. V 10. kapitole 5. knihy Mojžíšovy čteme: „Nyní tedy, Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin, tvůj Bůh? Jen aby ses bál Hospodina, svého Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil...
 
Celý příspěvek

Vánoční hra 2019

18. 12. 2019

Milí přátelé, jste srdečně zvání na vánoční hru Když se naplnil čas (napsal Pavel Jun, 2000) neděle 22. 12. od 9.00 v evang. kostele v Proseči S hudebním doprovodem!
 
Celý příspěvek

Hlas volajícího na poušti (Mt 3,1–12) - M. Chalupski

9. 12. 2019

  Evangelium 2. neděle adventní před nás staví postavu Jana Křtitele, proroka – podle Ježíše dokonce více než proroka – na pomezí mezi dobou staro- a novozákonní. Druhého Eliáše, jenž měl připravit cestu Mesiáši. Postavu poněkud exotického ražení. Kázat na poušti? Co to toho Jana napadlo? Taková otázka může napadnout zase nás. Jeho strategie je z dnešního hlediska zvláštní. Nejde za lidmi. Lidé mají přijít za ním. Na poušť. Dnešní odborníci na reklamu a šíření informací by si...
 
Celý příspěvek

ADVENTNÍ KONCERT - Zuzana Lapčíková a Josef Fečo (1. 12.)

28. 11. 2019

 
Celý příspěvek

Jr 31,31-34; první čtení J 17,1-6

28. 11. 2019

Jr 31,31-34; první čtení J 17,1-6 Milí bratři a sestry, dnes je poslední neděle v církevním roce. Příští neděli již začíná adventní doba a tím také nový církevní rok. Naše pozornost je v tuto dobu při bohoslužbách směřována k očekávání nových nadějných událostí, které činí Bůh. V knize proroka Jeremjáše je zásadní novou událostí právě „nová smlouva“: „Hle přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským a s domem judským novou smlouvu.“ Tato slova patří mezi nejznámější nejen...
 
Celý příspěvek

Joz 24,15-24

12. 10. 2019

První čtení: J 6,60-68; Kázání: Joz 24,15-24 Milí BaS, každý člověk někdy stojí před zásadním rozhodnutím. Zásadním proto, neboť přináší zásadní důsledky. Takovýmto rozhodnutím je např. volba životního partnera, volba určitého typu vzdělání a s tím související volba povolání. Také volba místa k životu... Závěrečná kapitola knihy Jozue líčí všelidový sněm, který Jozue svolal do Šekemu, kde tehdy patrně byla umístěna truhla smlouvy a Jozue zde vyzývá lid k rozhodnutí pro Hospodina. Vyzývá k...
 
Celý příspěvek

Ex 32,7-14

12. 10. 2019

Ex 32,7-14 Milí BaS, někdy jsou pro nás biblické příběhy natolik důvěrně známé, že už ani nevnímáme jejich provokaci. A tak to může být nejen s jednotlivými biblickými příběhy, ale i s celkovým biblickým poselstvím. Celé generace Evropanů se setkávali s neúčinnou podobou křesťanství, které bylo ve společnosti něčím natolik samozřejmým, že se stále více stávalo pro mnoho lidí nezajímavým. Křesťanství bylo součástí společenského koloritu, který ovšem bralo čím dál méně lidí vážně. Evropané byli...
 
Celý příspěvek